Het project 'OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad' verbetert de spoorlijnen op het traject Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad door spooruitbreiding en geluidsmaatregelen.

Projectkenmerken

 • Gebied: Noordwest-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Planuitwerking

Opgave

In de rapportage Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad fase 1 (maart 2008) is vastgesteld dat er nu en in de toekomst belangrijke knelpunten zijn op deze corridor.

Oplossing

ProRail voert het project OV Schiphol-Amsterdam-Almere (OV SAAL) korte termijn (KT) cluster c (spooruitbreidingen op de Zuidtak in Amsterdam) uit. In het project OV SAAL cluster a realiseert ProRail geluids­maatregelen in Weesp, Muiderberg en Almere, plus diverse kleinere spooruitbreidingen op de Flevolijn. Voor OV SAAL middellange termijn (MLT) wordt er een spooruitbreiding gerealiseerd in Weesp van zes naar acht sporen, zodat de intercity’s de sprinters kunnen passeren en er hoogfrequent op de SAAL-corridor kan worden gereden.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer, verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

Tracébesluit:

 • 2010: OV SAAL KT cluster c
 • 2012: OV SAAL KT cluster a
 • 2023: OV SAAL MLT

Start realisatie:

 • 2010: OV SAAL KT cluster c
 • 2012: OV SAAL KT cluster a
 • 2023: OV SAAL MLT

Oplevering:

 • 2012-2016: korte termijnmaatregelen
 • 2026-2028: MLT

Financiën

Voor OV SAAL is in totaal € 1.055 mln beschikbaar. Er is binnen de beschikbare middelen rekening gehouden met € 27 mln voor beheer en onderhoud. Artikel IF 17.10.01 en IF 17.10.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20131.5882016 - 2020
MIRT 20141.4792016 - 2020
MIRT 20151.2242016 - 2022
MIRT 20161.1822016 - 2022
MIRT 20171.1182016 - 2024-2026
MIRT 20181.0462016 - 2026-2028
MIRT 20191.0552016 - 2026-2028
Bron: MIRT Brontabel als csv (251 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil534
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)43
Brontabel als csv (80 bytes)
Realisatie en planuitwerking
OmschrijvingMaatregelTaakstellend budget in mln.Gerealiseerd budget in mln. tot en met 2017Oplevering
OV SAAL KT Cluster c (R)Spoorverdubbeling, uitbreiding vrije kruisingen Riekerpolder en Utrechtboog, geluidsmaatregelen5514822016
OV SAAL KT Cluster a (R)Geluidsmaatregelen, keersporen Almere Centraal, kleine spooraanpassingen1391162016
Naarden-Bussum (R)Treinbeveiliging wordt aangepast, terugbrengen van 5 naar 2 sporen en aanpassing boogsnelheid van 80 naar 130 km per uur2622019
Integraal capaciteitsmanagementDiverse maatregelen waaronder transfer, TEV en geluidsmaatregelen.12022 - 2030
Schiphol Maatregelen MLTAanpassingen aan stijgpunten op station Schiphol Airport172019
Totaal734
Brontabel als csv (732 bytes)
Verkenning/planuitwerking
OmschrijvingMaatregelTaakstellend budget in mln.Budget-flexibiliteitOplevering
Diverse afgeronde opdrachten en planstudies (P)38Juridisch verplichtAfgerond
Lopende planstudie overig23Juridisch verplicht2019
Aanloopkosten NS (P)21Verplicht2025-2030
Inpassing Weesp (P)20Verplicht2024-2026
Weesp 6 naar 8 sporen (P)Spoorverbreding naar 8 sporen ter hoogte van station Weesp125Verplicht2024-2026
Integraal cap. managementDiverse maatregelen o.a. geluid, transfer67Verplicht2024-2026
Reservering BOV (P)27Gebonden2025-2030
Totaal321
Afronding
Totaal beschikbaar1.055
Juridisch verplicht75%
Brontabel als csv (647 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXX
FinanciënXXXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het programmabudget bevat € 11 mln voor de aanleg van stationstallingen. Dit is toegevoegd aan het project Fietsparkeren bij stations. Overheveling van scope en budget (€ 233 mln) heeft plaatsgevonden vanuit het project Amsterdam Zuidas WTC. Het toekomstperspectief van het project Zuidas is veranderd, er is € 24 mln toegevoegd aan het project Zuidas.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verlaagd met € 163,4 mln, en het is met € 53,6 mln verhoogd vanuit het programma Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. Dit budget wordt binnen OV SAAL 2020 geoormerkt voor eventuele infra­structurele oplossingen met (partiële) 4-sporigheid.

2015: Bij Voorjaarsnota 2014 is € 225 mln overgeboekt naar project ERTMS. Hierbinnen blijft dit geld beschikbaar voor OV SAAL MLT. Bij nadere uitwerking en vaststelling van het OV SAAL-programma bleek het mogelijk het budget te verlagen met € 30 mln. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte.

2016: Er is € 45,4 mln overgeboekt naar PHS, omdat de binnen het projectbudget OV SAAL MLT gereserveerde middelen voor de uitbreiding op de Flevolijn in Almere niet nodig blijken.

2017: Het realisatieproject OV SAAL KT bestaat uit de twee deelprojecten OV SAAL Cluster a Flevolijn en OV SAAL Cluster c Zuidtak. Binnen het deelproject OV SAAL Cluster a Flevolijn is sprake van een aanbestedingsmeevaller en van een voorspoedig verlopen bouwproces met weinig tegenvallers. Op basis van een inschatting van de huidige risico’s is het mogelijk gebleken het projectbudget onvoorzien te verlagen met € 24,2 mln. Daarnaast is het op basis van een inschatting van de huidige risico’s binnen het deelproject OV SAAL Cluster c Zuidtak mogelijk om het projectbudget onvoorzien te verlagen met € 12,1 mln. Per saldo is € 36,3 mln toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08). Vanuit de reservering voor beheer, onderhoud en vervanging voor OV SAAL KT die binnen dit projectbudget is opgenomen, is € 29 mln overgeboekt naar IF 13.02.

De planuitwerking OV SAAL MLT heeft vertraging opgelopen. Dit komt doordat de eerste varianten die waren uitgewerkt voor 8-sporig Weesp boven het beschikbare budget lagen. Het ontwikkelen van varianten die binnen het gereserveerde budget vallen heeft vervolgens een jaar vertraging opgeleverd. Er worden nu verschillende varianten verder uitgewerkt. Tijdens de variantenstudie wordt ook onderzoek gedaan naar de fasering en de realisatietijd van de varianten. Volgens de huidige inschatting is de realisatiedatum 2024-2026. De datum is afhankelijk van de variant die wordt gerealiseerd.

2018: De projecten OV SAAL KT zijn in december 2016 in dienst gesteld. Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en het huidige risicodossier is het verantwoord het projectbudget van Cluster a te verlagen met € 12,1 mln en van Cluster c met € 42,4 mln. Deze vrijvallende bedragen zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (artikelonderdeel 13.08).

Voor OV SAAL MLT is vanuit het programma(planstudie)budget € 7,5 mln via de BDU overgemaakt aan de Vervoerregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast is € 9 mln via het Provinciefonds overgemaakt aan de provincie Noord-Holland, waarmee de regio zelf kan bepalen hoe de gelden zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk worden ingezet voor maatregelen op de SAAL-corridor voor de hoogfrequente dienstregeling. Er is € 0,25 mln via het Gemeentefonds aan de gemeente Weesp overgemaakt om vooruitlopend op de uitvoering van OV SAAL maatregelen te treffen in het stationsgebied. Naar aanleiding van bovengenoemde mutaties is € 3,5 mln gestort in het BTW-compensatiefonds. Vanuit de bestuurlijke afspraken die op 4 december 2014 zijn gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Almere over extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort, is € 1,271 mln vanuit het projectbudget OV SAAL MLT overgeboekt naar het programma Fietsparkeren (artikelonderdeel 13.03.01).

De planuitwerking voor OV SAAL MLT kent een langere doorlooptijd dan beoogd. Na het besluit om varianten uit te werken die passend zijn binnen het budget, is besloten om verder te gaan met twee varianten voor 8-sporig Weesp en die nog gedetailleerder uit te werken. Daarnaast is er, op verzoek van de regio, een derde variant voor 8-sporig Weesp toegevoegd aan deze uitwerking. Dit heeft gevolgen voor de realisatiedatum en die is daarop aangepast.

2019: Gedurende de uitvoering van het deelproject Naarden-Bussum is gebleken dat niet alle posten voldoende zijn meegenomen in de kostenraming, waaronder vervangend busvervoer, kabels en leidingen. Om het project tijdig te kunnen realiseren is er extra budget toegevoegd (€ 2,3 mln) uit de investeringsruimte spoor (€1,8 mln) en uit nazorg gereed gekomen projecten (€0,5 mln).