Het project 'Sterke regio’s: Oost-Nederland' verbetert de (internationale) concurrentiekracht van vier toonaangevende sterke regio's in Oost-Nederland.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven
  • Ministerie: EZK
  • Fase: Realisatie

Opgave

Enkele regio’s en sectoren zijn economisch sterk ontwikkeld, maar extra inspanningen zijn nodig om
de (internationale) concurrentiekracht van deze sterke regio’s te verstevigen. Met een gebundelde inzet van instrumenten worden knelpunten opgelost en gebiedsgerichte kansen benut om het Nederlandse vestigingsklimaat te versterken.

Oplossing

In vier toonaangevende Sterke Regio’s is geïnvesteerd in ambitieuze projecten op het gebied van fysieke of kennisinfrastructuur die het internationale vestigingsklimaat versterken. De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt Groningen en Oost-Nederland (Wageningen-Arnhem/Nijmegen-Twente).

Financiën

In de regio Oost-Nederland is aan twee projecten een rijksbijdrage toegekend uit het Sterke Regio-budget van het Fonds economische structuurversterking (Fes):

  • High Tech Factory Twente (€ 8 mln). In Twente zijn ruim 40 spin-offbedrijven op het gebied van microsysteem- en nanotechnologie toe aan het produceren van hun vindingen. Begin 2014 is het project voor de productiefaciliteit volledig afgerond. Het ministerie van Economische Zaken heeft de periode van medefinanciering van het rijk in het apparatuurfonds High Tech Fund verlengd van 2013 naar 2017. De omvang van de rijksbijdrage is gelijk gebleven.
  • CAT-AgroFood Wageningen (€ 12 mln). Het bedrijfsleven in de voedingssector kan bij CAT-AgroFood geavanceerde apparatuur ‘huren’ voor onderzoek, zoals een MRI-scanner of een elektronenmicroscoop. ‘Sharing research facilities’ is een belangrijke pijler van Wageningen Campus.

Politiek/bestuurlijk

Met de geselecteerde regio’s wordt bepaald welke fysieke of kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de potentie waar te kunnen maken.

Uitvoering

In samenwerking met publieke en private partijen in de regio worden investeringsprojecten opgesteld, opgestart en uitgevoerd. Het ministerie van EZK en de regionale partners zijn hiervoor verantwoordelijk.

Zowel High Tech Factory als CAT-AgroFood ontwikkelt zich overeenkomstig de prognoses voor bezettingsgraad van de apparatuur. Het belang van beschikbaarheid van onderzoeks- en productiefaciliteiten voor (jonge) bedrijven in de agrofood en hightech-sector is onverminderd groot. Aan High Tech Factory heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken in maart 2016, in overleg met regionale partners, toestemming gegeven voor verbreding van het apparatuurfonds. Dit betekent dat het fonds wordt opengesteld voor hightech starters en groeiers die zich niet noodzakelijkerwijs in High Tech Factory, maar wel in de regio Twente vestigen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: High Tech Factory: op 16 mei 2013 is op de campus de productiefaciliteit met zo’n 5.000 m2 aan cleanrooms, laboratoria en kantoorruimtes geopend. Hiermee beschikken bedrijven die actief zijn in micro- en nanotechnologie over hoogwaardige faciliteiten om opschaling in productievolume te realiseren.

CAT-AgroFood: er is geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten, en apparatuur van Wageningen UR is ingebracht. Via een extern te benaderen database is inzichtelijk welke apparatuur beschikbaar is.

2016: CAT-AgroFood: het direct toegankelijk maken van onderzoeksfaciliteiten van Wageningen UR blijkt een belangrijke factor in het verbeteren van het vestigings­klimaat en een duidelijke stimulans voor interactie tussen onderzoekers van verschillende organisaties die vaak leidt tot samenwerking en innovatie. De projectperiode loopt door tot en met 2017 met een nieuwe beschikking per 1 mei 2015. De omvang van de rijksbijdrage is gelijk gebleven.

Hoort bij