Het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum' combineert meerdere doelen. Het project verbetert de waterveiligheid van het noordelijke Maasdal voor de korte en de lange termijn, er wordt een rondweg aangelegd en natuur wordt ontwikkeld voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuid-Nederland
 • Onderwerp: Waterveiligheid
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Ooijen-Wanssum is een gebiedsontwikkeling waarin een aantal doelen wordt gecombineerd. Het project draagt bij aan de waterveiligheidsdoelstelling van het noordelijke Maasdal voor de korte en de lange termijn. In combinatie daarmee wordt een rondweg aangelegd en wordt er natuur ontwikkeld ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie Limburg is de trekker van dit project.

De doelstellingen van de gebiedsontwikkeling zijn:

 • uiterlijk in 2020 voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm van een overschrijdingskans van 1:250 per jaar door aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen;
 • een waterstanddaling bereiken van ten minste 35 cm, gemeten in de as van de rivier bij rivier­kilometer 123 bij een afvoer van 3275 m3/sec, stationair berekend;
 • ontwikkelen van natuur en landschap;
 • de leefbaarheid in Wanssum vergroten;
 • ruimte creëren voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Oplossing

Om te voorkomen dat de Maas tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord Limburg opstuwt tijdens hoogwater, wordt een 10 km lange oude Maasarm gereactiveerd en worden kaden verwijderd en twee hoogwatergeulen gegraven. Dijken worden aangelegd en verbeterd om de bescherming van 1:250 per jaar te realiseren. Tegelijkertijd wordt onder meer een nieuwe rondweg om Wanssum aangelegd en wordt er geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het reactiveren van de oude Maasarm, het realiseren van twee hoogwatergeulen en de aanleg en verbetering van dijken zorgen voor verbetering van de waterveiligheid in het noordelijke Maasdal.

Planning

 • 2016: projectbeslissing
 • 2017: start realisatie
 • 2020: waterveiligheidsdoelstelling bereikt
 • 2022: afronding project
 • 2023: opleveringsbeslissing (MIRT 4)

Financiën

Het taakstellend budget voor Ooijen-Wanssum bedraagt € 210 mln (prijspeil 2011). Het ministerie van IenW draagt maximaal € 135 mln bij (inclusief btw, prijspeil 2011). Deze bijdrage is bedoeld voor het realiseren van de water­veiligheidsdoelstellingen uiterlijk in 2020, dus het halen van de wettelijke veiligheidsnorm van 1:250 per jaar door aanleg en verbetering van primaire waterkeringen, en het realiseren van de genoemde waterstanddaling van ten minste 35 cm. De regio draagt € 75 mln (prijspeil 2011) bij aan het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Het budget wordt jaarlijks geïndexeerd conform de IBOI-index.

De rijksbijdrage voor de uitvoering van dit project is structureel over­geheveld naar het provinciefonds.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Gereed
MIRT 20141212022
MIRT 20151232022
MIRT 20161212022
MIRT 20171212022
MIRT 20181122022
MIRT 201902022
Bron: MIRT Brontabel als csv (147 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil112
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (79 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Naast het rijk zijn de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray bij dit project betrokken. In november 2012 is een bestuursovereenkomst tussen rijk en regio gesloten over de verdere planuitwerking. Op 12 oktober 2016 is de bestuursovereenkomst voor de realisatiefase Ooijen-Wanssum ondertekend.

Uitvoering

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Deze heeft het project aanbesteed aan een aannemerscombinatie, waarmee de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden is gestart.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase. Voor de rijksbijdrage in de proceskosten is € 8,3 mln over­geheveld naar de provincie.  

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij is tevens bij Najaarsnota 2016 € 10.057 mln overgeboekt naar het provinciefonds.

2019: Bij voorjaarsnota 2018 is de rijksbijdrage voor dit project structureel overgeheveld naar het provinciefonds.

Hoort bij