Het project 'Sporendriehoek Noord-Nederland' verbetert de deur-tot-deur reistijd, verhoogt de veiligheid en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikeling van Noord-Nederland.

Projectkenmerken

 • Gebied: Noord-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Volgens de motie-Koopmans (TK 27658, nr. 41) is de regering verzocht € 160 mln (prijspeil 2008) te reserveren voor de sporendriehoek in Noord-Nederland, binnen het pakket van € 4.500 mln voor de periode tot 2020 dat voor de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) Spoor is aangekondigd. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen om intensivering van de treindienst mogelijk te maken, zoals de aansluiting bij Herfte, en aan kosteneffectieve maatregelen om de rijtijden van en naar de Randstad te verkorten.

Oplossing

Een aantal maatregelen zijn uitgevoerd of worden momenteel uitgevoerd. Dat zijn:

 • voorbereiding van een viersporige halte Groningen Europapark;
 • vervanging van een overweg door een tunnel in Wolvega (Om den Noort);
 • versnelling van de bedientijd van de beweegbare spoorbrug over het van Harinxmakanaal (HRMK);
 • aanpassing van de sporen in Assen (bijdrage vanuit de motie-Koopmans);
 • aanpassing van de overweg in Heerenveen (Rotstergaastweg nabij Thialf);
 • tractiemaatregelen Meppel-Leeuwarden (bijdrage vanuit de motie-Koopmans).

De volgende maatregelen worden nu verder uitgewerkt ter voorbereiding op realisatie:

 • aanpassing van boog Hoogeveen;
 • viersporigheid van de Groningen-Groningen losplaats (onderdeel van Spoorzone Groningen);
 • emplacement Zwolle en vrije kruising Herfte (bijdrage aan het nu apart benoemde MIRT-project Zwolle-Herfte).

De resterende gelden zijn gereserveerd voor diverse maatregelen tussen Zwolle en Meppel. Besluitvorming over dit budget is weliswaar voorbehouden aan de minister, maar in lijn met de motie-Cramer/Roefs (TK 27658, nr. 40) is het aan de regio om aan de hand van de gekozen dienstregeling hierin te prioriteren of voor aanvullende financiering te zorgen. ProRail en het ministerie van IenW zijn hierbij ondersteunend en adviserend. Eind 2016 is de bestuursovereenkomst Zwolle-Herfte afgesloten. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over rijtijdverkorting.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de deur-tot-deur reistijd, verhogen van de veiligheid, verbeteren van de betrouwbaarheid, en bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

 • Vanaf 2010: start realisatie
 • Oplevering van de Maatregelen: divers.

Financiën

Taakstellend budget: € 136 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013172Divers
MIRT 20141942020
MIRT 20151342020
MIRT 20161352020
MIRT 20171352020
MIRT 20181402020
MIRT 2019136Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil36
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)6
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201226
201329
201435
201544
20164936%
20176043%
Bron: MIRT Brontabel als csv (124 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: de middelen zijn onderdeel van het convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn van juni 2008. Zie voor meer info over dit onderwerp het projectblad Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn.

Uitvoering

Aanpassingen aan het spoor worden uitgevoerd door ProRail (spoorplan Noord – Nederland). Een deel van het programma is uitgevoerd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 3 mln. Het projectbudget is tevens opgehoogd met € 19 mln door een andere verdeling van de gerealiseerde uitgaven voor de deelprojecten behorende tot ZwolleSpoort. Zie voor toelichting het projectblad Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten.

2015: Bij Voorjaarsnota 2014 is het projectbudget opgehoogd met € 10,4 mln vanuit Aslastencluster III. Daarnaast is € 70 mln overgeboekt als dekking van het nieuw opgenomen project Zwolle-Herfte.

2018: De sanering van de vervuilde grond op en rond het station Groningen is onderdeel van het project Groningen Spoorzone (onderdeel Sporendriehoek Noord Nederland). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2015 ingestemd met het dragen van de saneringskosten van € 4,2 mln in de veronderstelling dat hiervoor gelden beschikbaar zouden zijn via de Stichting Bodemsanering NS (SBNS). Dit bleek niet het geval te zijn, aangezien Groningen niet op de ‘afrondingslijst’ van SBNS staat, die eind 2014 is opgesteld. Om die reden is € 4,2 mln toegevoegd aan dit programmabudget vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 13.08).

2019: Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het programma Kleine Functiewijzigingen ten behoeve van maatregelen aan tractie en energievoorziening op het traject Meppel-Leeuwarden. Daarnaast is de garantstelling van € 2,7 mln binnen het programma Sporendriehoek Noord Nederland (Motie Koopmans) toegevoegd aan het projectbudget Zwolle-Herfte. Een deel van de maatregelen, zoals Spoorboog Hoogeveen en Spoorzone Groningen, loopt na 2020 door. Het MIRT-blad is hierop aangepast.

Hoort bij