Het project 'N35 Nijverdal-Wierden' verbetert de doorstroming en de veiligheid van verkeer op de N35 tussen Nijverdal en Wierden.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Veel lokaal en regionaal verkeer is aangewezen op de N35. De doorstroming op het traject Nijverdal-Wierden is kwetsbaar. Ook ligt er een opgave om de verkeersveiligheid te verbeteren. De regio heeft de ambitie om op termijn de hele N35 op te waarderen naar een 2x2-autoweg die geschikt is voor 100 km per uur. Deze regionale ambities zijn verwoord in de Marsroute N35.

Oplossing

De doorstroming en de verkeersveiligheid worden verhoogd door de aanpassing van de huidige N35 tussen Nijverdal en Wierden van een 2x1-weg met gelijkvloerse aansluitingen naar een 2x2-weg. In Nijverdal is daarbij een ongelijkvloerse kruising en een ongelijkvloerse aansluiting voorzien, en bij Wierden een ongelijkvloerse aansluiting.

Bijdrage oplossing aan beleidsoplossing

Het project draagt bij aan de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Planning

  • 2018: Tracébesluit
  • 2020: start realisatie
  • 2022-2024: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 107 mln (inclusief bijdrage van de regio: € 64 mln). Artikel IF 12.03.02. Het budget is exclusief reservering vanwege het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) en het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

Het budget dat is opgenomen in de bestuursovereenkomst van 2 maart 2015 bedraagt € 122 mln. In dit bedrag zitten verschillende posten die geen onderdeel zijn van het taakstellend budget, waaronder de kosten voor de verkenning en de bijdrage voor N35 Salland-Twentetunnel.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2016122n.t.b.
MIRT 20171042022-2024
MIRT 20181052022-2024
MIRT 2019107
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil15
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (77 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In 2010 is gestart met een MIRT-verkenning. In de verkenning zijn verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een variant op initiatief van een aantal omwonenden.

Op 2 maart 2015 is het voorkeursalternatief vastgesteld (Noordvariant met ongelijkvloerse aansluiting en kruising in Nijverdal). De Noordvariant is opnieuw in beeld gekomen op initiatief van omwonenden en de regionale overheden.

De afspraken met de regio zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst van 2 maart 2015. De kosten voor de ongelijkvloerse kruising komen voor rekening van de regio. Het Ontwerp-Tracébesluit is in 2017 vastgesteld.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: Gezamenlijk met de regio is het voorkeursalternatief vastgesteld en het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase. In de bestuursovereenkomst zijn de financiële afspraken tussen rijk en regio voor het project vastgelegd.
2017: Het budget dat is opgenomen in de bestuursovereenkomst wijkt af van het taakstellend budget. Het taakstellend budget is gecorrigeerd (€ 18 mln) voor verschillende posten die geen onderdeel zijn van de aanleg van de N35 Nijverdal-Wierden.

Hoort bij