Het project ‘A20 Nieuwerkerk aan de IJssel – Gouda’ verbetert de bereikbaarheid in de regio Nieuwerkerk aan de IJssel – Gouda.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

De A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van Rotterdam (Haven), Greenport, Westland-Oostland en Greenport Boskoop. Door het toenemende verkeersaanbod komt de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke locaties steeds verder onder druk te staan.

De A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda kent flinke problemen met de doorstroming en de verkeersveiligheid. Op nationaal niveau is dit wegvak een grote bottleneck in de doorstroming tussen Rotterdam en Utrecht. De opgave is de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid duurzaam te verbeteren.

Oplossing

De oplossing ligt in de uitbreiding van de wegcapaciteit (verbredingen) en overige aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan het verkorten van de reistijd en het vergroten van de betrouwbaarheid van de reistijd op de A20 tussen Rotterdam en Gouda.

Financiën

In het MIRT is € 178 mln gereserveerd voor de verbreding van de A20 in de periode 2023-2026. Dit betekent niet dat dit bedrag ook volledig voor het project wordt ingezet. Bij het vast­stellen van de voorkeursbeslissing en het bijbehorende maatregelenpakket zal een taakstellend budget voor de maatregelen worden vastgesteld.

Planning

  • Februari 2017: startbeslissing
  • 2018: bestuurlijk voorkeursbeslissing
  • 2020: Tracébesluit
  • 2023-2026: realisatie

Vervroeging van de realisatie is mogelijk als er afspraken kunnen worden gemaakt over voorfinanciering door de provincie Zuid-Holland.

Betrokken partijen

Verkenning wordt uitgevoerd onder leiding van het ministerie van IenW in nauwe samenwerking met de bestuurlijke partners uit de regio.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4 en 9 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij