Het project 'A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel' verbetert de doorstroming van verkeer op de ring A10 bij de Zuidas.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het verkeer op de ring A10 ter plaatse van de Zuidas blijft naar verwachting groeien. Daarom is het noodzakelijk om de capaciteit te vergroten. Ook is ontvlechting nodig van doorgaand verkeer op de ring A10 en het bestemmingsverkeer ten behoeve van de toe- en afritten van de S108 (VU Kenniskwartier) en S109 (RAI).

De capaciteitsvergroting en de genoemde ontvlechting dient op knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel ingezet te worden. De projecten Zuidasdok (zie betreffende projectblad) en A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden in samenhang ontwikkeld en gerealiseerd.

Oplossing

De doorstroming van het verkeer wordt verbeterd door het aanpassen van bestaande en het inpassen van nieuwe infrastructuur (rijstroken en kunstwerken) ter plaatse van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Hiermee worden het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer op de A10-Zuid gescheiden. Dit draagt bij aan een robuuster verkeerssysteem en een verruimde capaciteit ter plaatse van Amsterdam Zuidas. Voor aanpassingen op de Zuidas zie het projectblad Zuidasdok.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De aanpassing van de knooppunten en de ontvlechting van doorgaand en bestemmingsverkeer is noodzakelijk om invulling te geven aan de doelstelling om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad in het algemeen te verbeteren en die van Amsterdam en de economische toplocatie Zuidas in het bijzonder.

Planning

  • 2016: Tracébesluit
  • 2017: gunning hoofdbouwcontrct
  • 2019: start realisatie (hoofdbouwcontract)
  • 2028: openstelling (Verschillende projectonderdelen worden eerder opgeleverd)

Financiën

Taakstellend budget: € 305 mln. Artikel IF 12.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20172972028
MIRT 20183012028
MIRT 20193052028
Bron: MIRT Brontabel als csv (95 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil8
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)8
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20150
201631%
2017248%
Bron: MIRT Brontabel als csv (90 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het voorjaar van 2012 heeft het rijk besloten om het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel in samenhang met het project Zuidasdok te ontwikkelen. De noodzakelijke ontvlechting van doorgaand en bestemmingsverkeer ter plaatse van de Zuidas is alleen mogelijk als de scheiding op de knooppunten wordt ingezet. Het project is opgenomen in de bestuursovereenkomst Zuidas van juli 2012. In tegenstelling tot de andere onderdelen van de bestuursovereenkomst komt het project A10 Knooppunten volledig voor rekening en risico van het rijk. Het Ontwerp-Tracébesluit is vervroegd vastgesteld in 2015. Het Tracébesluit is op 18 maart 2016 vastgesteld.

Uitvoering

De aanpassingen van de knooppunten zijn samen met het project Zuidasdok aanbesteed. Het aanbestedingstraject is afgerond. Gunning heeft plaatsgevonden in februari 2017. Start bouwwerkzaamheden van het hoofdbouwcontract is voorzien in 2019.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2015: Het taakstellend budget is afgenomen door een overboeking van de projectorganisatiekosten naar het project Zuidasdok.

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase.