Het programma 'Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)' verbindt natuurgebieden met elkaar door de aanleg van ecoducten, faunatunnels en natuurvriendelijke oevers.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Natuur
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Om flora- en faunasoorten in staat te stellen op lange termijn te overleven en zich te ontwikkelen, zijn het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden voor flora en fauna om zich te kunnen verplaatsen tussen leefgebieden essentieel. Binnen de kaders die het rijk heeft gesteld, realiseren de provincies uiterlijk tot 2027 de herijkte nationale Ecologische Hoofd­structuur (EHS), een provincie- en landsgrensoverschrijdend natuurnetwerk, nu bekend als het Nationaal Natuurnetwerk (NNN).

Autowegen, spoorwegen en waterwegen zijn belangrijke veroorzakers van versnippering van natuur en landschap. Het treffen van ontsnipperende maatregelen aan de rijksinfrastructuur is een belangrijk middel om het NNN te realiseren.

Oplossing

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is het beleidskader voor de oplossing van versnippering die wordt veroorzaakt door bestaande rijksinfrastructuur. Oplossende maatregelen bestaan onder meer uit ecoducten, faunatunnels of diervriendelijke oevers. Hiervoor wordt een gebiedsgerichte benadering gehanteerd waarbij samenwerking met provincies, uitvoerende diensten en terrein­beheerders centraal staat.

In het MJPO zijn per provincie alle ontsnipperingsknelpunten opgenomen die een belangrijke belemmering vormen voor de realisering van het NNN. Aanvullend onderdeel van het programma zijn de in 2014 afgesproken extra maatregelen ter bescherming van de otter. Het doel is dat in 2018 de belangrijkste barrières voor het NNN, veroorzaakt door rijkswegen, spoorwegen en rijkswaterwegen, zijn opgeheven.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Met het MJPO worden de belangrijkste bestaande ontsnipperingsknelpunten opgelost door het nemen van kosteneffectieve maat­regelen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van het Nationaal Natuurnetwerk..

Planning

Het programma is eind 2018 grotendeels afgerond. Een aantal maatregelen wordt na 2018 getroffen, omdat deze zijn gecombineerd met grotere infrastructurele projecten (werk met werk maken). Hiertoe zijn nadere bestuurlijke en/of projectafspraken gemaakt. De bijgevoegde kaart geeft een overzicht van de stand van zaken voor de knelpunten per 31 december 2017. Uitgebreide informatie over de voortgang is opgenomen in het jaarverslag MJPO beschikbaar via www.mjpo.nl.

Financiën

Het MJPO wordt gefinancierd door de ministeries van IenW en EZ/LNV. EZ/LNV heeft via het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) bijgedragen aan maatregelen die met name bedoeld zijn om tussen grote natuurgebieden robuuste verbindingszones aan te leggen. Onder het kabinet-Rutte I zijn de robuuste verbindingen geschrapt. Daarmee werd ook het resterende budget voor voor­zieningen in deze zones ingetrokken. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II is afgesproken dat de herijkte EHS/NNN weer inclusief de verbindingszones zal worden afgerond.

Het ministerie van EZ/LNV en de provincies hebben in het Natuurpact van 2013 afspraken gemaakt over de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Het ministerie van IenW heeft in 2004 € 250 mln gereserveerd voor ontsnipperende maatregelen aan de rijksinfrastructuur voor de periode vanaf 2005 tot en met 2018.

Vanaf MIRT 2014 worden alleen de budgetten van het ministerie van IenW vermeld.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20142552005-2018
MIRT 20152572005-2018
MIRT 20162582005-2018
MIRT 20172552005-2018
MIRT 20182562005-2018
MIRT 20192582005-2018
Bron: MIRT Brontabel als csv (185 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil3
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201282
201393
201495
2015119
201613954%
201716363%
Bron: MIRT Brontabel als csv (127 bytes)

Uitvoering

Het MJPO is opgesteld door de toenmalige ministeries van Infrastructuur en Milieu, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de uitvoering en neemt ook het initiatief tot de doorlopende actualisatie van de programmering.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Uitvoering van sommige onderdelen vindt later plaats in samenhang met infrastructurele aanpassingen ter plaatse.

Hoort bij