Het project 'Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)' draagt bij aan het verminderen van geluid door verkeer op (spoor)wegen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Hoofdwegen en spoorwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Verkeer op (spoor)wegen veroorzaakt geluidhinder. Reductie van dit verkeersgeluid is een belangrijk onderdeel van het rijksbeleid. Mede door de grote verkeersgroei van de afgelopen twintig jaar is een extra aanpak nodig om de overlast door de rijksinfrastructuur te beperken.

Oplossing

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) vindt zijn oorsprong in de Nota Mobiliteit en de bestaande Saneringsoperatie van de Wet geluidhinder. Het wettelijk kader is opgenomen in het hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, dat per juli 2012 is ingegaan.

Het MJPG is gericht op geluidreducerende maatregelen bij woningen met een geluidbelasting van meer dan 65 decibel (dB) als gevolg van een rijksweg of meer dan 70 dB als gevolg van een hoofdspoorweg. Ook richt het MJPG zich op woningen die in het kader van de saneringsoperatie tijdig zijn gemeld, en op woningen langs aangewezen wegvakken waar de geluidbelasting door verkeersgroei meer dan 5 dB is gestegen.

Een doelmatigheidscriterium bepaalt welke maatregelen nodig zijn. Voorbeelden zijn stille wegdekken, stille spoorconstructies, geluidschermen of isolatie van gevels. Het streven is de geluidsbelastingen terug te brengen tot 60 dB bij rijkswegen en 65 dB bij spoorwegen.

De exacte omvang van de maatregelen wordt bepaald bij het vaststellen van de saneringsplannen op basis van gedetailleerd akoestisch onderzoek. Bij de grote infrastructuurprojecten wordt de uitvoering van de sanering meegenomen binnen het project.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Met het programma wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de geluidsoverlast door verkeer op rijkswegen en hoofdspoorwegennet. Daarbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij de hoogst belaste locaties met efficiënte maatregelen tegen geluidshinder worden beschermd.

Planning

  • 2009: start voorbereiding uitvoering
  • 2013-2020: uitvoeren PreNoMo-maatregelen, akoestisch onderzoek en uitwerken maatregelen.
  • 2016-2020: uitvoeren saneringsmaatregelen bij lopende projecten in uitvoering.
  • 2016-2020: vaststelling saneringsplannen voor overige knelpunten. De uitvoering van de maatregelen vindt plaats na vaststelling van de saneringsplannen. Door koppeling aan al geplande werkzaamheden zal een deel van de uitvoering na 2020 worden gerealiseerd.

Financiën

Programmabudget: € 907 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget
MIRT 2013868
MIRT 2014881
MIRT 2015884
MIRT 2016888
MIRT 2017890
MIRT 2018898
MIRT 2019907
Bron: MIRT Brontabel als csv (120 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil39
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)27
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201239
201347
201462
201586
20169711%
201712013%
Bron: MIRT Brontabel als csv (125 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het MJPG wordt gefinancierd door het ministerie van IenW. Op 20 november 2015 is de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van het MJPG. Hierin is aangegeven dat bijsturing in de aanpak van de sanering nodig is met het oog op een doelmatige besteding van middelen en het vastgestelde taakstellende budget voor de sanering.

Onderdeel van deze aanpak is een aanpassing van het doelmatigheidscriterium (DMC) en een prioritering van de maatregelen. De Tweede Kamer is op 1 september 2016 nader geïnformeerd over de uitwerking hiervan.

Gezien het budgetgestuurde karakter is het uitgangspunt om bewoners op de hoogst belaste locaties te beschermen met efficiënte maatregelen. De aanpassing van het DMC is inmiddels gerealiseerd. Op basis van een herijking van de kosten op basis van het nieuwe doelmatigheidscriterium worden voorstellen ontwikkeld om de opgave binnen het taakstellend budget te realiseren.

Uitvoering

Het gerealiseerde budget betreft de uitvoering van de PreNoMo-sanering, het uitwerken van de planfase en het realiseren van saneringsmaatregelen binnen aanlegprojecten.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningXX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Op basis van nieuwe ramingen is de verdeling van het budget tussen weg en spoor aangepast. De planning is aangepast aan het in werking treden van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer per 1 juli 2012.

2014: De planning is aangepast aan het herstel van het geluidregister en de bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord.

2017: De aanpak en de planning zijn aangepast om de sanering binnen het afgesproken taakstellende budget doelmatig te kunnen realiseren.

2018: Er is een technische correctie van € 44 mln uitgevoerd op het deel van de middelen dat is geraamd op het IF, omdat een deel van de uitgaven voor het MJPG op Hoofdstuk XII van de begroting drukken. Dit is niet van invloed op het taakstellende totaalbudget voor het MJPG. De middelen zijn hiermee juist in overeenstemming gebracht met het vastgestelde budget.

Hoort bij