Het project 'PHS Meteren - Boxtel' draagt bij aan economische en ruimtelijke ontwikkeling door een vierde spoor tussen Den Bosch en Vught aan te leggen en een verdiepte ligging in Vught.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De vraag naar treinvervoer op de corridor Amsterdam-Eindhoven groeit, en er is behoefte aan een toekomstvaste routering voor goederentreinen op de verbinding Rotterdam – Zuid-Nederland.

Oplossing

In 2010 is de voorkeursbeslissing in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er op de corridor Amsterdam-Eindhoven zes intercity’s per uur gaan rijden. In de voorkeursbeslissing is ook opgenomen dat de goederentreinen tussen Rotterdam en Zuid-Nederland (Venlo, Zuid-Limburg) in de toekomst zo veel mogelijk over de Betuweroute moeten rijden (onder meer om de Brabantroute te ontlasten) en dat daartoe een nieuwe verbinding wordt aangelegd tussen de Betuweroute en de spoorlijn naar Den Bosch. Tussen Den Bosch en Vught worden een vierde spoor en een vrije kruising aangelegd. In 2014 is besloten dat er in Vught een verdiepte ligging komt. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Vught en het ministerie van IenW delen de meerkosten hiervan.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoor en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2016/2019: Grondaankoop
  • 2019: Tracébesluit
  • 2026-2028: Oplevering

Financiën

Taakstellend budget voor aankoop van grond en panden: € 52 mln.

Het resterende realisatiebudget voor dit project maakt nog deel uit van het beschikbare budget binnen het PHS (zie apart blad in planuitwerking).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017102017
MIRT 2018102017
MIRT 2019522026-2028
Bron: MIRT Brontabel als csv (95 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil19
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2016220%
2017770%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Voor de maatregelen in Vught, onder andere de verdiepte ligging, is in 2015 een bestuursovereenkomst gesloten.

Uitvoering

Aansturing geschiedt door ProRail. In deze fase van het project vindt grondaankoop plaats.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: In verband met aanvullende subsidiebeschikking (grondaankopen) is € 41 mln toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS aan het projectbudget PHS Meteren-Boxtel. De realisatieplanning is toegevoegd (inclusief bandbreedte conform begrotingsregels).

Hoort bij