Het project Meer Veilig' pakt risicolocaties (gevaarlijke wegen en kruispunten) aan met een pakket aan maatregelen. Hierdoor moet het aantal doden en gewonden als gevolg van ongevallen op het hoofdwegennet verder omlaag gaan.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Hoofdwegen en Verkeersveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het programma Meer Veilig beoogt het aantal doden en gewonden als gevolg van ongevallen op het hoofdwegennet verder te reduceren door een gerichte aanpak van risicolocaties. De maatregelen binnen het programma dragen bij aan de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet, bijvoorbeeld door te zorgen voor obstakelvrije bermen. Met het oog op de permanente verbetering van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet is een vervolgpakket uitgewerkt voor de periode aansluitend op het maatregelenpakket Meer Veilig 3, dat nu in uitvoering is. In 2018 is gestart met de uitvoering van dit vervolgpakket.

Oplossing

Om te komen tot een verdere verbetering van de verkeersveiligheid zijn binnen het maatregelenpakket Meer Veilig 3 allereerst locaties in beeld gebracht die op basis van het ongevalspatroon als risicolocaties kunnen worden aangemerkt. Voor deze locaties zijn effectieve maatregelen vastgesteld, gericht op het voorkomen van die ongevallen. Voor deze maatregelen is vervolgens de kosteneffectiviteit bepaald, waarbij de kosten van aanleg en onderhoud zijn afgewogen tegen de maatschappelijke baten als gevolg van de verwachte reductie van het aantal doden en gewonden. Op basis daarvan zijn binnen het beschikbare budget de meest kosteneffectieve maatregelen geselecteerd.

Bij de maatregelen gaat het bijvoorbeeld om de reconstructie van kruispunten en aansluitingen, het verlengen van in- en uitvoegstroken, het aanbrengen van bochtgeleiding, het aanbrengen van geleiderails of het realiseren van lokale filebeveiligingssystemen.

De aanpak van het vervolgpakket is meer preventief van aard en richt die zich op de voornaamste factor waarmee vanuit het wegontwerp het aantal en de afloop van ongevallen positief kan worden beïnvloed: de veilige inrichting van bermen. Bermongevallen blijken namelijk een grote groep te vormen binnen de dodelijke ongevallen. Een eerste tranche maatregelen binnen dit vervolgpakket zal in de periode 2018-2020 worden uitgevoerd. Ten slotte worden binnen Meer Veilig ook de extra veiligheidsmaatregelen op de N36 uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Visser (TK 29398, nr. 551). Deze maatregelen betreffen voor een belangrijk deel een verbetering van de inrichting van het dwarsprofiel. 

Bij het BO MIRT in het najaar van 2017 is aangekondigd dat er € 50 mln beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van N-wegen, voortkomend uit het regeerakkoord Rutte III. Deze financiële middelen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (TK 34775-A nr. 64). 

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door de aanpak van risicolocaties wordt direct bijgedragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Planning

  • 2015-2018: realisatie maatregelen uit het programma Meer Veilig 3.
  • 2018-2020: realisatie eerste tranche maatregelen uit het vervolgprogramma.

Financiën

Taakstellend budget: € 129 mln. (Artikel IF 12.03.01 en artikel IF 12.03.02).

De beschikbare middelen van het vervolgprogramma Meer Veilig (€ 30 mln) zijn toegevoegd aan het taakstellend budget voor het pakket Meer Veilig 3 € 49 mln, exclusief de verbetering op de N35 Wijthmen-Nijverdal naar aanleiding van de Kamermotie-Elias/Kuiken (TK 33400 A, nr. 55).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2015402015-2018
MIRT 2016372015-2018
MIRT 2017372015-2018
MIRT 2018792015-2020
MIRT 2019129n.t.b.
Bron: MIRT Brontabel als csv (153 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil89
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20157
20161746%
20172734%
Bron: MIRT Brontabel als csv (93 bytes)

Uitvoering

De maatregelen uit het onderdeel Meer Veilig 3 worden uitgevoerd in de periode 2015-2018, met uitloop van enkele maatregelen die gecombineerd met ander werk worden uitgevoerd. De eerste tranche maatregelen uit de vervolgaanpak wordt in 2017 voorbereid ter uitvoering in de periode 2018-2020.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: De reservering voor de verbetering van de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 5 mln) is apart opgenomen in de begroting.

2018: De € 30 mln die beschikbaar is voor het vervolgprogramma Meer Veilig, is toegevoegd aan de middelen van Meer Veilig 3.

2019: Er is € 50 mln beschikbaar gesteld voor de aanpak van N-wegen voortkomend uit het regeerakkoord.

Hoort bij