Het project 'Markermeer-IJmeer' verbetert de natuur, recreatie en het landschap in het gebied door verschillende maatregelen te nemen.

Projectkenmerken

 • Gebied: Noordwest-Nederland
 • Onderwerp: Waterkwaliteit
 • Ministerie: IenW en EZK
 • Fase: Realisatie

Opgave

De ecologische kwaliteit van het Markermeer en het IJmeer is in de jaren 90 van de vorige eeuw fors achteruit gegaan. De doelen uit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water worden niet bereikt. De ambitie is om de kwaliteit te verbeteren voor natuur, recreatie en landschap.

In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) is een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) geschetst. Het TBES gaat uit van een gefaseerde aanpak van natuurmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Oplossing

Het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer is eind 2015 opgeleverd.

Ecologische Maatregelen Markermeer (verkenning)

Een van de maatregelen om in het Markermeer-IJmeer een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te creëren, was de Luwte­maatregel Hoornse Hop. De partijen die samen de Luwtemaatregel Hoornse Hop financierden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken en de provincies Noord-Holland en Flevoland), hebben in 2016 besloten om te stoppen met de planfase. Dit nadat was gebleken dat de luwtemaatregelen niet de verwachte effecten zullen opleveren. Begin 2017 is een verkenning gestart naar alternatieve manieren om een bijdrage te leveren aan de ecologische doelstellingen voor het Markermeer-IJmeer.

Eerste fase Marker Wadden (realisatie)

In dit project wordt – gefaseerd in de tijd – met behulp van slib uit het Markermeer een moerasland aangelegd met een bijbehorend onderwaterlandschap. Dit levert een bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het gebied en aan de verbetering van watergebonden recreatie en economische ontwikkeling. In mei 2016 zijn de eerste delen van de Marker Wadden boven water zichtbaar geworden. Begin 2017 is opdracht gegeven voor de aanleg van extra eilanden die horen bij het ontwerp voor Eerste Fase van Marker Wadden. De oplevering is voorzien in 2020.

Bijdrage aan oplossing beleidsdoelstelling

De projecten dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en de borging van voldoende zoetwater in de toekomst. Daarnaast wordt de toepassing van slimme (preventieve) maatregelen en projecten onder andere ter verbetering van Nederlandse waterexpertise gestimuleerd.

Planning

 • 2015: afronding onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer
 • 2015: start planuitwerking Luwtemaatregelen Hoornse Hop
 • 2016: stopzetting planuitwerking Luwtemaatregelen Hoornse Hop
 • 2016: start realisatie Marker Wadden
 • 2017: verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer
 • 2020: Marker Wadden gereed

Financiën

Ecologische Maatregelen Markermeer

Totaal voorbereiding: € 1,1 mln.

Totaal realisatie: € 9 mln.

 • € 6 mln rijksbijdrage;
 • € 1,5 mln provincie Noord-Holland;
 • € 1,5 mln provincie Flevoland.

Artikel DF 2.02.02.

Marker Wadden

 • € 19 mln EZK;
 • € 18 mln IenW;
 • € 15 mln bijdrage Postcodeloterij;
 • € 6,5 mln provincie Flevoland;
 • € 4 mln provincie Noord-Holland;
 • € 1 mln bedrijfsleven;
 • € 7,5 mln Natuurmonumenten.
Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln. Ecologische Maatregelen MarkermeerOpleveringBudget in mln. Marker Wadden (Rijksbijdrage door EZ, EZK en IenM, IenW)Oplevering
MIRT 201582021-2022302020
MIRT 201682021-2022302020
MIRT 2017172021-2022302020
MIRT 2018102021-2022372020
MIRT 2019112021-2022382020
Bron: MIRT Brontabel als csv (308 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.Bedrag in mln.
verschil38
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)00
Brontabel als csv (97 bytes)
Ecologische Maatregelen Markermeer De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201700%
Brontabel als csv (69 bytes)
Markerwadden De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20173695%
Brontabel als csv (72 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
OpgaveX
OplossingX
PlanningXXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (179 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project Hoornse Hop is overgegaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

2016: Het project Marker Wadden is een jaar vertraagd.

2017: Het budget is opgehoogd met € 6 mln als gevolg van het combineren met een maatregel uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De realisatie van Luwtemaatregelen Hoornse Hop gaat niet door. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning naar alternatieve maatregelen kunnen vanaf 2018 verdere stappen worden gezet (planfase, realisatie).

2018: De planuitwerking van het project Hoornse Hop is stopgezet. Het project is doorgestart als verkenning onder de naam Project Ecologische Maatregelen Markermeer (EMM). Het budget van Project EMM is verlaagd na loskoppeling van de KRW-opgaven (€ 6 mln). Hierdoor is het resterend realisatiebudget circa € 9 mln. Het rijk heeft een extra bijdrage gegeven aan het project Marker Wadden van € 7 mln.