Het project 'Mainportontwikkeling Rotterdam' verbetert de internationale concurrentiepositie door landaanwinning, ontwikkelen van natuur- en recreatiegebied en leefbaarheidsprojecten in Bestaand Rotterdams Gebied.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Groot project
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De mainport Rotterdam is in Europa een belangrijk knooppunt voor internationale goederenstromen en een vestigingsplaats voor industrie en logistieke dienstverlening. De mainport is een van de belangrijkste dragers van de Nederlandse economie. Ruimte voor de groei van intercontinentale handelsstromen, en daarmee de havenactiviteiten, is cruciaal. Zonder aanleg van een nieuw haventerrein in zee krijgen de sectoren deepsea containers, distributie en chemische industrie op korte termijn te maken met ruimtetekort in de haven van Rotterdam. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en de concurrentiepositie van de haven en daarmee ook voor de economie. Bovendien vraagt de kwaliteit van de leef­omgeving rond de haven dringend om aandacht.

Oplossing

Het kabinet heeft een besluit (2006) genomen over de ruimtelijke reservering en realisatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). PMR is een project met een dubbele doelstelling: versterking van de positie van de mainport door realisatie van netto 1000 ha nieuw hoogwaardig haventerrein en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. Binnen PMR worden daarnaast de achterlandverbindingen van de Maasvlakte verbeterd, allereerst door verbreding van het Breeddiep van 75 m naar 350 m. De verbreding is in 2016 gerealiseerd. Ook wordt de Nieuwe Waterweg verdiept van NAP -15,0/-14,5 m naar NAP -16,3 m, zodat grotere en dieper stekende zeeschepen het petrochemische cluster beter kunnen bereiken.

De doelstelling wordt in de volgende deel­projecten gerealiseerd:

  1. landaanwinning inclusief verplichte natuurcompensatie;
  2. 750 ha natuur- en recreatiegebied;
  3. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG), uiteenvallend in leefbaarheidsprojecten en intensivering van het ruimtegebruik.

In de uitwerkingsovereenkomsten van de drie deelprojecten zijn de looptijden van de projecten opgenomen. De eerste fase van het deelproject Landaanwinning (buitencontour gereed en realisatie 640 ha uitgeefbaar haventerrein) was in 2013 gereed. De realisatie van de overige haventerreinen (360 ha) wordt uitgevoerd afhankelijk van de marktvraag en komt voor rekening en risico van het Havenbedrijf Rotterdam. De haventerreinen van Maasvlakte 2 zullen naar verwachting uiterlijk 2040 volledig zijn uitgegeven. In 2017 is gestart met de aanleg van terrein K2 ten behoeve van het offshore center (planning gereed 2019).

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de mainport.

Planning

  • 2019: verdieping Nieuwe Waterweg gereed
  • 2021: BRG en 750 ha gereed
  • 2040: haventerreinen Maasvlakte 2 volledig uitgegeven

Financiën

Bijdrage van het ministerie van IenW € 1.162 mln. Andere rijksbijdrage € 142 mln. De uitgekeerde prijsbijstelling 2018 is € 2 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20131.1882040
MIRT 20141.1892040
MIRT 20151.1922040
MIRT 20161.1942040
MIRT 20171.1972040
MIRT 20181.1992040
MIRT 20191.1622040
Bron: MIRT Brontabel als csv (189 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil26
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)11
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20121.036
20131.040
20141.043
20151.048
20161.055
20171.06091%
Bron: MIRT Brontabel als csv (139 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het planologische kader op rijksniveau ligt besloten in de Planologische Kern Beslissing PMR (2006) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro 2011). Verder is de uitvoering van het project vastgelegd in het bestuursakkoord (2004) en uitwerkings­overeenkomsten (2005). Voor de verbreding van het Breeddiep en de verdieping van de Nieuwe Waterweg is een aanvulling op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR met het Havenbedrijf afgesloten.

Uitvoering

De verantwoordelijkheid en de risico’s voor de uitvoering zijn bij diverse partijen neergelegd (Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam). Binnen het rijk dragen de ministeries van IenW, EZK, LNV, BZK en Financiën verantwoordelijkheid voor projectonderdelen. De natuurcompensatie bij de landaanwinning wordt onder verantwoordelijkheid van het rijk uitgevoerd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingXX
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project.

2018: De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project.

2019: Het budget Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) van € 39 mln valt door herverkaveling (naar het ministerie van BZK) nu onder andere rijksbijdragen. Hierdoor is ook het budget gerealiseerd gewijzigd.

Hoort bij