Het project 'Maatregelenpakket HSL-Zuid' verbetert de prestaties op de HSL en vermindert geluidsoverlast.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

ProRail en NS werken samen aan het ontwikkelen van maatregelen (investeringen) die de betrouwbaarheid op (middel)lange termijn (vóór 2022) van de HSL-Zuid verder kunnen verhogen. Daarbij gaat het onder andere om investeringsvoorstellen om uitval bij harde wind te voorkomen en om een betere overgang tussen hogesnelheidsspoor en conventioneel spoor te realiseren.

Daarnaast bleek bij ingebruikname van de HSL-Zuid dat de reeds geplaatste geluidschermen onvoldoende effect hebben, omdat de combinatie van betonnen baan en transparante schermen het geluid als het ware de baan uit doet kaatsen. Hoewel er geen wettelijke verplichting is de geluidsoverlast op te lossen is – richtend op de grootste knelpunten – maximaal € 70 mln (prijspeil 2015) uitgetrokken, waarna samen met bewoners is gezocht naar maatregelen die passend zijn voor de situatie.

Oplossing

Het maatregelenpakket bestaat uit twee onderdelen: prestatieverbetering en geluidmaatregelen. Om de prestatie te verbeteren wordt o.a. gekeken naar de reductie van windhinder en de verbetering van de overgang tussen hogesnelheidsspoor en conventioneel spoor.

De Tweede Kamer is op 1 oktober 2015 (TK 22026, nr. 482) geïnformeerd over het pakket aan geluidsmaatregelen dat zal worden gerealiseerd in het kader van de geluidsproblematiek. Het maatregelenpakket bestaat uit het geluidsabsorberend maken van schermen, het verlengen van schermen en het plaatsen van een nieuw scherm in de gemeente Lansingerland.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de prestaties op de HSL en het verminderen van geluidsoverlast.

Planning

  • 2018: besluitvormingsfase oplossingsrichtingen
  • 2019: ontwerpfase en vergunningstraject
  • 2020: start realisatie
  • Divers tot 2022: oplevering

Politiek/bestuurlijk

De Tweede Kamer is op 16 juni 2017 (TK 29984, nr. 720) en in de daarop volgende 40e voortgangsrapportage (TK 22026, nr. 498) geïnformeerd over het pakket aan verbetermaatregelen die worden gerealiseerd. Over de voortgang van de realisatie van de verbetermaatregelen HSL-Zuid wordt jaarlijks verslag gedaan in de Voortgangsrapportage HSL-Zuid.

Over de voortgang van de realisatie van de geluidsmaatregelen HSL-Zuid wordt jaarlijks verslag gedaan in de Voortgangsrapportage HSL-Zuid. De gemeenten langs de HSL-Zuid worden regelmatig geïnformeerd. In de gemeente Lansingerland loopt een intensief traject van co-creatie en co-realisatie met de gemeente, de Nederlandse Stichting Geluidshinder, ProRail en het ministerie van IenW.

Betrokken partijen

NS, ProRail, Infraspeed

Financiën

Taakstellend budget prestatieverbetering: € 61 miljoen.

Taakstellend budget geluidmaatregelen: € 72 miljoen.

Artikel IF 13.03.04.

Prestatieverbetering Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2015
MIRT 2016
MIRT 201760
MIRT 201861
MIRT 201961divers
Brontabel als csv (110 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil1
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Geluidmaatregelen Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201570
MIRT 201670
MIRT 201771
MIRT 201872
MIRT 201972divers
Brontabel als csv (114 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil2
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Nieuw opgenomen in het MIRT-overzicht. Deze middelen waren eerder gereserveerd onder IF artikel 17.

Hoort bij