Het project 'Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal' verbetert de hoogwaterveiligheid van de stad Maastricht in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen en nieuwe veiligheidsnormen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

In de Zuidelijke Maasvallei en in Maastricht ligt een grote opgave om het gebied en de stad richting het jaar 2050 afdoende te beschermen tegen extreem hoogwater in de Maas, rekening houdend met de veranderingen in het klimaat en de nieuwe waterveiligheidsnormen. Voor het rivierengebied hebben rijk en regio gekozen voor een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming om de waterveiligheid te borgen. Rivierverruiming maakt het systeem robuuster en creëert kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In januari 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de regio gevraagd met voorstellen te komen voor rivierverruimende maatregelen voor de korte termijn (voor 2028). Daarbij gaf ze drie criteria mee: effectief voor waterveiligheid, meekoppelkansen en draagvlak, en cofinanciering. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van oktober 2016 hebben rijk en regio op basis van het Regionaal Voorstel Maas afspraken gemaakt over rivierverruimende projecten voor de korte termijn. Afgesproken is om te starten met drie gezamenlijke MIRT-verkenningen (Meer Maas Meer Venlo, Oeffelt en Ravenstein-Lith) en om drie MIRT Onderzoeken voort te zetten (Maastricht) of te starten (Lob van Gennep en Maasoeverpark). Deze projecten zijn een goede eerste stap om de waterveiligheid voor 2050 op orde te brengen.

Het doel van dit MIRT Onderzoek Zuidelijk Maasdal is te bezien of er in het gebied kansen zijn om rivierverruimende maatregelen te combineren met ruimtelijke maatregelen én om te bestuderen of er rivierverruimende maat­regelen mogelijk zijn waardoor de dijkopgave in de stad Maastricht wordt verkleind. Via een open proces met stakeholders is een onderzoeksagenda opgesteld met acht kansrijke maatregelen. Deze zijn opgenomen in het Startdocument. Duidelijk is dat de opgave van hoogwaterveiligheid niet met één maatregel kan worden opgelost. Er wordt gewerkt aan een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen die niet alleen een antwoord geven op de hoogwateropgave, maar ook passen in een nieuwe bredere gebiedsontwikkeling voor het Maasdal. De urgentie om te komen tot oplossingen in Maastricht en omgeving is nu al duidelijk. Deze urgentie zal verder toenemen als het onderzoek naar de bestaande water­keringen door het waterschap is afgerond, want veel van de huidige waterkeringen zullen naar verwachting worden afgekeurd.

Planning

De afgelopen periode lag het accent op een integrale aanpak van de hoogwaterveiligheid via een aantal specifieke maatregelen. Er wordt een nieuwe strategische aanpak voorgesteld die gericht is op de integrale en duurzame (klimaatadaptieve) gebiedsontwikkeling van het zuidelijke Maasdal met hoogwaterveiligheid als belangrijke pijler. In het BO MIRT van 2018 worden afspraken gemaakt over de vervolgfase van het MIRT Onderzoek.

Betrokken partijen

De gemeente Maastricht trekt het MIRT Onderzoek in samenwerking met gemeente Eijsden-Margraten, het rijk (ministerie van IenW en Rijkswaterstaat), de provincie Limburg en Waterschap Limburg. Bewoners en maatschappelijke organisaties zijn vanaf het begin betrokken bij het MIRT Onderzoek.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT. In mei 2017 hebben de regionale partijen de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal getekend.

2018: In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van 2018 worden afspraken gemaakt over de vervolgfase van het MIRT Onderzoek.

Hoort bij