Het project 'Modernisering Maasroute (fase 2)' verbetert de capaciteit van de Maasroute en verhoogt de veiligheid en efficiëntie door het verruimen van de sluizen en de vaarweg.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De groei van het goederenvervoer over water en de schaalvergroting van de schepen leiden tot lange wachttijden bij de sluizen. Ook vormt het huidige vaarwegprofiel een knelpunt voor een efficiënte verkeersafwikkeling.

Oplossing

Het project Modernisering Maasroute (MoMaRo) fase 2 bestaat uit vijf oplossingsrichtingen.

  • Het realiseren van een vaarweg van klasse Vb met een diepgang van 3,50 m op de noord-zuidverbinding Weurt-Ternaaien maakt de autonome groei van het transport over water mogelijk en accommodeert de moderne scheepvaart.
  • Op het traject Weurt-Born wordt de doorvaarhoogte 9,10 m en op de trajecten Grave-Lith en Born-Ternaaien wordt deze hoogte 7,00 m.
  • Dankzij maatregelen voor de capaciteit, de beschikbaarheid en het verkeersmanagement nemen de wachttijden bij de sluizen af en worden betrouwbare reistijden bevorderd, vooral in Weurt, Heumen, Heel, Maasbracht en Born.
  • De bocht bij Elsloo wordt verruimd. In het Julianakanaal worden tussen Limmel en Elsloo twee passeervakken aangelegd, en op het Julianakanaal wordt verkeersmanagement ingevoerd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het verruimen van de sluizen en de vaarweg draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.

Planning

  • 2002:   Tracébesluit
  • 2005:   start realisatie

De openstelling is vertraagd door onvoorziene werkzaamheden, en wordt nader bezien.

Financiën

Taakstellend budget: € 721 mln., waarvan € 630 mln op Artikel IF 15.03.01 en € 91 mln voor Sluis Limmel op Artikel IF 15.04.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 20136362018
MIRT 20146482018
MIRT 20156672018
MIRT 20167162018
MIRT 20177172018
MIRT 20187192018
MIRT 20197212018
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)
Verschil in budget
bedrag in mln.
verschil85
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)22
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012335
2013417
2014474
2015519
201654576%
201756979%
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)

Uitvoering

Het project wordt in een aantal deelpakketten aanbesteed. Het eerste pakket (Weurt) is in 2005 aanbesteed in Engineering & Construct-vorm (E&C); de volgende pakketten zijn aanbesteed in Design & Construct (D&C). In 2008 is een Publiek-Private Comparator (PPC) uitgevoerd, met als resultaat dat de aanbesteding van de keersluis te Limmel door middel van een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is gestart.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De verbreding van het Julianakanaal wordt met een D&C-contact in de markt gezet, en bij keersluis Limmel met een DBFM-contract. Het onderdeel Verruimen van de Bocht bij Elsloo is eind 2011 van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan. Daarom is het taakstellend budget verhoogd met € 34 mln.

2014: Het contract voor de verbreding van het Julianakanaal en de bocht bij Elsloo is gegund.

2015: Het onderhoud dat aansluit bij de scope van de Maasroute is uitgevoerd. Efficiencyvoordelen zijn behaald omdat de werkzaamheden aan lopende contracten konden worden toegevoegd. Benodigd budget is daarbij overgeboekt naar de Maasroute.

2016: Het blad is samengevoegd met het blad Maasroute/Julianakanaal en de taakstellend budgetten van de projecten zijn bij elkaar opgeteld. Aanleggen van ‘twee passeervakken’ en ‘verkeers­management’ is medio 2015 overgegaan van plan­uitwerkingsfase naar realisatiefase. Het taak­stellend budget is daarom verhoogd met € 27,4 mln. Een aanbestedingsmeevaller voor sluis Limmel van € 14 mln is in mindering gebracht op het taakstellend budget en is aan de investeringsruimte toegevoegd.

2019: De openstelling is vertraagd door problemen met vernatting in de omgeving en wordt nader bezien.

Hoort bij