Het project 'Lob van Gennep' onderzoekt of de waterberging in het laaggelegen gebied tussen Gennep en Mook te verbeteren is.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Aanleiding en doel

De Lob van Gennep is een laaggelegen gebied tussen Gennep en Mook in de overgang van de Limburgse Maasvallei naar de Bedijkte Maas. Het gebied van zo’n 20 km2 maakt deel uit van het waterbergend rivierbed. In geval van extreem hoogwater in de Maas kan het gebied veel water bergen, waardoor de waterstanden stroomafwaarts in de Bedijkte Maas (tot aan de Biesbosch) dalen. Dit is een essentieel onderdeel van hoogwaterveiligheid langs de Bedijkte Maas.

Doel van het MIRT Onderzoek is om te bekijken of de bergende werking van het gebied geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt gekeken naar hoogwaterbescherming in het gebied zelf en benedenstrooms. Dit wordt gekoppeld aan het in kaart brengen van de kansen die de aanpassing voor hoogwaterveiligheid biedt om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren: het borgen en versterken van gebiedskwaliteiten als landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en het zoeken naar mogelijkheden voor synergie, bijvoorbeeld voor beekherstel, recreatie en toerisme.

In januari 2015 heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu de regio gevraagd met voorstellen te komen voor rivierverruimende maatregelen voor de korte termijn (voor 2028). Daarbij gaf ze drie criteria mee: effectief voor waterveiligheid, meekoppelkansen en draagvlak, en cofinanciering. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van oktober 2016 hebben rijk en regio op basis van het Regionaal Voorstel Maas afspraken gemaakt over rivierverruimende projecten voor de korte termijn. Afgesproken is om te starten met drie gezamenlijke MIRT-verkenningen (Meer Maas Meer Venlo, Oeffelt en Ravenstein-Lith) en om drie MIRT Onderzoeken voort te zetten (Maastricht) of te starten (Lob van Gennep en Maasoeverpark). Deze projecten zijn een goede eerste stap om de waterveiligheid voor 2050 op orde te brengen.

Planning

De rapportage van het MIRT Onderzoek is opgeleverd. Naar verwachting wordt de besluitvorming geagendeerd op het BO MIRT in het najaar van 2018.

Betrokken partijen

Het MIRT Onderzoek Lob van Gennep wordt getrokken door de provincie Limburg. De provincie werkt in dit MIRT Onderzoek samen met de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Boxmeer en Cuijk, met Waterschap Limburg en het waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van IenW.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij