Het project 'Vaarweg Lemmer-Delfzijl (fase 2)' verbetert de bereikbaarheid van Noord-Nederland door de vaarweg Lemmer-Delfzijl geschikt maken voor vierlaags containervaart.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Noord-Nederland is onvoldoende bereikbaar voor vierlaagscontainervaart. Daarom moeten de knelpunten in dit gebied worden opgelost.

Oplossing

In het lopende realisatieproject vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 worden de belangrijkste knelpunten op deze vaarweg in de periode tot en met 2017 aangepakt. In fase 2 worden de resterende knelpunten verder onderzocht. Het gaat dan om de vervanging en opwaardering van een aantal bruggen: de Paddepoelsterbrug, de Gerrit Krol autobrug, brug Schuilenburg en brug Kootstertille.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het oplossen van de knelpunten draagt bij aan het realiseren van een efficiënt, veilig en vlotte doorvaart van de scheepvaart.

Planning

  • 2017: projectbeslissing
  • 2019: start realisatie
  • 2023-2025: openstelling

Financiën

Het taakstellend budget voor dit project is € 102 mln. Artikel IF 15.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20141022023
MIRT 20151022023
MIRT 20161022023
MIRT 20171022023-2025
MIRT 20181022023-2025
MIRT 20191022023-2025
Bron: MIRT Brontabel als csv (170 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het verleden zijn overeenkomsten met de provincies Groningen en Fryslân gesloten over onderhoud en verbetering van deze vaarweg. De afspraken uit het bestuurlijk overleg tussen het kabinet en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland over deze verbeteringen zijn vastgelegd in 1998 (Langmanafspraken). In 2011 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu met beide provincies een akkoord bereikt over een nieuwe beheersituatie van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Sinds januari 2014 wordt het beheer door Rijkswaterstaat uitgevoerd. De planuitwerking voor fase 2 wordt voorlopig echter nog voortgezet door de provincies. Voor de projecten Spoorbrug Zuidhorn en brug Burgum zijn inmiddels realisatiebesluiten genomen. Deze projecten zijn aan de realisatieprojecten van fase 1 toegevoegd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: In 2012 is het realisatiebesluit genomen voor brug Burgum en is dit project toegevoegd aan fase 1.

2014: De uitvoeringsplanning van de resterende deel­projecten is aangepast na faseovergang brug Burgum.

2015: De planuitwerking voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is vertraagd tot eind 2014 en voor de Paddepoelsterbrug en Gerrit Krol autobrug tot medio 2015. De reden hiervoor is dat er nadere afstemming met de provincie en de gemeente nodig is.

2016: De planuitwerking voor de bruggen Kootstertille, Schuilenburg en Paddepoelsterbrug is binnen de looptijd van de beschikkingen eind 2014 afgerond. De planuitwerking voor de Gerrit Krol autobrug is medio 2015 gereed.

2017: Vanwege een bijdrage aan rijksbrede taakstellingen en het beheersbaar houden van de kasproblematiek is aanpassing van de kasreeks nodig, waardoor de openstelling is vertraagd.

2019: Van de vier te realiseren bruggen is één brug in realisatie gegaan: de Gerrit Krol autobrug. De brug kent een hoge storingsgevoeligheid en is door recente aanvaringen aan het einde van de levensduur. Om deze reden is de voorbereiding voor de realisatie gestart in 2018.

Hoort bij