Het project 'Lekkanaal: derde kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen' verbetert de vervoercapaciteit over het Lekkanaal.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De Beatrixsluis vormt een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Vervoers­gegevens laten een sterke stijging van het goederenvervoer over het Lekkanaal zien. Dit gaat al voor 2020 een knelpunt vormen voor de capaciteit. Er zijn onveilige situaties door een tekort aan ligplaatsen en een verkeerde ligging van de huidige ligplaatsen. Ook gevaarlijk zijn de waterbewegingen die schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal veroorzaken. Door de zuiging geven die bewegingen vooral hinder aan afgemeerde schepen.

Oplossing

De capaciteit van de Beatrixsluis wordt vergroot met een derde sluiskolk die geschikt is voor scheepsafmetingen tot CEMT-klasse VI. De aanleg van derde sluiskolk wordt gecombineerd met een gedeeltelijke verbreding van het kanaal aan de noordzijde van de Prinses Beatrixsluizen. Het kanaal wordt verbreed voor de uitbreiding van de ligplaatsen en voor vermindering van de hinderlijke waterbeweging. Aan de rivierzijde van de Prinses Beatrixsluizen worden de ligplaatsen uitgebreid. Ook de aansluiting van het Lekkanaal op de Lek wordt verbeterd. Het Lekkanaal wordt aan de noord- en zuidzijde van de Prinses Beatrixsluizen bovendien gedeeltelijk verdiept. Deze oplossing wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio, in combinatie met de ontwikkeling van een bedrijventerrein en in lijn met de nieuwe Hollandse Waterlinie. Aanvankelijk was er ook sprake van de aanleg van een binnenhaven in het gebied, maar daar ziet de provincie Utrecht van af.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De nieuwe sluiskolk draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaartafwikkeling. De aanleg van extra ligplaatsen draagt bij aan de veiligheid van en de bereikbaarheid voor de scheepvaart.

Planning

  • 2016:   start realisatie
  • 2019:   openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 415 mln. Artikel IF 15.04.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20162342020
MIRT 20174052019
MIRT 20184092019
MIRT 20194152019
Bron: MIRT Brontabel als csv (115 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil181
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)12
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2016225%
2017358%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het Tracébesluit is in maart 2015 onherroepelijk geworden.

Uitvoering

In 2011 is een Publiek-Private Comparator (PPC) uitgevoerd. De aanbesteding is in 2014 gestart. In september 2016 is de aannemer gestart met de realisatie.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
OplossingX
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Begin 2012 is er een voorkeursbeslissing genomen voor de Beatrixsluis en het Lekkanaal. Ook is er een bestuursovereenkomst gesloten tussen rijk en regio om het Lekkanaal gebieds­gericht in samenhang met regionale ontwikkelingen (onder andere de haven) verder uit te werken.

2016: Omdat het project Lekkanaal / derde kolk Beatrixsluis naar de realisatiefase is overgegaan en samen met het project Verbreding Lekkanaal / uitbreiding ligplaatsen wordt uitgevoerd, is er één MIRT-blad van gemaakt. Het taak­stellend budget van beide projecten is in dit blad samengevoegd.

2017: De budgettoename is het gevolg van het toevoegen van het benodigde beheers- en onderhoudsbudget voor de omzetting in een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) in 2016. De nieuwe kolk kan één jaar vroeger in gebruik genomen worden dan was gepland.

2019: Aan het budget is de reguliere index van € 6 mln toegevoegd.