Het project 'Legger Vlieland en Terschelling' verbetert de veiligheid van bewoners in Oost-Vlieland door het verleggen van de primaire waterkering.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Op Vlieland ligt een deel van de bebouwing buitendijks, waaronder de uitbreiding van Oost-Vlieland uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat is toegezegd deze woonwijk binnendijks te brengen door de primaire waterkering te verleggen.

In het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) was sprake van een opdracht tot uitwerking van één tracé in een planuitwerking. Bij de gemeente en de provincie Fryslân leefde echter de wens om nog meer bebouwing binnendijks te brengen en daarvoor ook andere tracés te onderzoeken. Ook de gemeente Terschelling had een voorkeur voor een ruimere ligging van de primaire waterkering.

Oplossing

Om aan de wens van provincie en gemeenten tegemoet te komen, heeft Rijkswaterstaat samen met betrokken partijen de mogelijke oplossingen voor de ligging van de primaire waterkering verkend. In de zomer van 2012 zijn de bevindingen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgelegd.

Op basis hiervan heeft de staats­secretaris in 2012 een besluit genomen over de voorkeursligging van de primaire keringen. In oktober 2012 heeft de staatssecretaris samen met de gemeenten Vlieland en Terschelling en de provincie Fryslân een intentieverklaring over de waterveiligheid op de eilanden gesloten. In 2013 is gestart met de planuitwerking. In samenspraak met de betrokken partijen zijn de voorkeurtracés in detail uitgewerkt. Op basis van de definitieve ligging is de bijlage van de Waterwet aangepast en kan de realisatie starten.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan een adequate bescherming tegen overstromingen voor iedereen.

Planning

  • 2012: voorkeursbeslissing
  • 2016: projectbeslissing
  • 2018-2019: oplevering

Financiën

Taakstellend budget € 1,5 mln. Artikel DF 1.02.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201732017
MIRT 20181,52018 -2019
MIRT 20191,52018-2019
Bron: MIRT Brontabel als csv (102 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil1,5
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600%
201700%
Bron: MIRT Brontabel als csv (81 bytes)

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert de realisatie uit. Betrokken zijn: gemeenten Vlieland en Terschelling, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (179 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

2015: De datum van het geplande projectbesluit is verschoven van eind 2014 naar voorjaar 2015.

2016: Het projectbesluit is voorzien in najaar 2015.

2017: Als gevolg van de complexiteit van technische berekeningen die nodig zijn voor de gebieden met een brede kering (waarbij de primaire kering landinwaarts ligt) en de zorgvuldige communicatie hierover met de omgeving, is de projectbeslissing voorzien in het najaar van 2016.

2018: Het project is overgegaan in de realisatiefase. Als gevolg van de natuurbescherming en het stormseizoen is er sprake van een korte periode waarin de uitvoering kan plaatsvinden. Afronding van de werkzaamheden op Vlieland is nu voorzien eind 2018 en op Terschelling begin 2019. Het taakstellend budget is gewijzigd na een herijking van de raming.

Hoort bij