Het project 'A67 Leenderheide - Zaarderheiken' verbetert de bereikbaarheid van de Brainport Zuidoost-Nederland en de greenport Venlo. Zo verbetert ook het vestigingsklimaat.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

Het project A67 Leenderheide-Zaarderheiken is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Vanuit het beginsel smart mobility waar mogelijk en capaciteitsvergroting waar nodig vindt een verkenning plaats naar de oplossing van de verkeersproblemen op de A67 en de verbetering van de verkeersveiligheid. De A67 kent structurele files op het traject Leenderheide-Geldrop. Daarnaast doen zich – ook op de overige gedeelten van de A67 – incidenten voor die leiden tot vertragingen. Het relatief grote percentage vrachtverkeer vergroot deze problemen.

De opgave is om tot een maatregelenpakket te komen om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A67 te verbeteren. Prioriteit voor de doorstromingsmaatregelen ligt op het traject Leenderheide-Asten. Eerst wordt gekeken of smart mobility-maatregelen voldoende kunnen bijdragen aan een betere doorstroming (en verkeersveiligheid). Indien noodzakelijk is capaciteitsuitbreiding aan de orde.

Oplossing

Vanuit de omschreven opgave wordt in de verkenning gezocht naar een maatregelen­pakket. De inhoud daarvan wordt vastgelegd in de voorkeursbeslissing in 2018.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan een verbetering van de nationale en internationale bereikbaarheid. Het verbeteren van het vestigingsklimaat van Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo zijn benoemd als opgaven van nationaal belang.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt deel uit van verschillende aspecten in het beoordelingskader. Het gaat daarbij om meer dan alleen de beoordeling van effecten. Mogelijk zijn er ambities en kansen die meegekoppeld kunnen worden. Daarom wordt hier apart aandacht aan besteed.

Planning

  • 2018: voorkeursbeslissing
  • 2019-2020: Ontwerp-Tracébesluit en Tracébesluit

Financiën

In het Programma SmartwayZ.NL stellen rijk en regio voor dit project € 210 mln beschikbaar, waarvan € 55 mln afkomstig van de provincie Noord-Brabant, € 3 mln van de provincie Limburg en € 154 mln van het rijk. Binnen het programmabudget SmartwayZ.NL is € 59 mln gereserveerd voor smart mobility, waarvan een deel ten goede kan komen aan smart mobility-maatregelen op de A67.

Betrokken partijen

Provincies Noord-Brabant en Limburg en alle betrokken aanliggende gemeenten en andere bestuurlijke organen zijn bij het project betrokken.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
BronL MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij