Het 'Programma Kleine functiewijzigingen' verbetert het reisgemak en de deur-tot-deur reistijd van reizigers per trein door onder meer maatregelen naar aanleiding van klantvragen en vervoerderswensen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Het programma Kleine Functiewijzigingen is bedoeld voor:

  1. het oplossen van capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in het vervoersysteem;
  2. het tegemoet komen aan ingediende en toekomstige vervoerders­wensen en klantvragen.

Oplossing

Ad1) Het programma bevat maatregelen om de capaciteit te vergroten. Zo worden knelpunten opgelost die voortkomen uit overbelastverklaringen vanuit het verdelingsproces. Daarnaast moet het robuuster maken van de infrastructuur zorgen voor minder verstoringen en moet dit een betrouwbare dienst­regeling creëren, waarbij rekening wordt gehouden met milieu- en veiligheids­aspecten. Hieronder vallen onder meer beperkte aanpassingen van de sporenlayout.

Ad 2) Het gaat om vragen rond logistiek, transfer en (arbo)veiligheid. Hieronder vallen maatregelen voor uitbreiding van opstel­capaciteit, perronverlengingen, realisatie van gelijktijdigheden, elektrificatie van emplacementen, verkorting van bezettings­tijden, verlenging/inkorting van sporen, verbetering van de servicecapaciteit en reactivering van de treindienst. Maatregelen in het kader van transfer betreffen onder meer vergroting van perroncapaciteit en verbreding van reizigerstunnels en traversen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstellingen

Verbeteren ‘deur-tot-deur’ reistijd, verbeteren reisgemak, verhogen veiligheid, verbeteren betrouwbaarheid, ruimte bieden aan de groei van het aantal reizigers en het goederenvervoer, en het behalen van de milieunormen.

Planning

Jaarlijks wordt het meerjarenprogramma geactualiseerd na consultatie van de vervoerders.

Financiën

Taakstellend budget 2013-2028: € 460 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013565Divers
MIRT 2014589Divers
MIRT 2015540Divers
MIRT 2016506Divers
MIRT 2017374Divers
MIRT 2018379Divers
MIRT 2019460Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (187 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil105
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)20
Brontabel als csv (83 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201355
201484
2015110
201614138%
201717847%
Bron: MIRT Brontabel als csv (118 bytes)

Uitvoering

Jaarlijks wordt bekeken welk pakket aan maatregelen gewenst is. Hiervoor wordt vervolgens een subsidiebeschikking afgegeven.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Als gevolg van een aanbeveling van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie (commissie-Kuiken) is het programma Kleine functiewijzigingen overgeheveld naar het aanleg­programma Personenvervoer.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 10,7 mln. Er is subsidie aangevraagd voor het project Zevenaar-Didam. Dit project kent een directe interactie met Zevenaar-Oost. Door beide projecten te combineren wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Daarom is dit project aanvullend op het project Zevenaar beschikt en is het budget van € 11,8 mln overgeboekt naar het project Rotterdam-Genua. Daarnaast heeft de realisatie tot en met 2012 plaatsgevonden binnen Beheer en Instandhouding (BenI). Vanaf 2013 is om die reden € 24,9 mln aan het projectbudget toegevoegd.

2015: Naar aanleiding van de besluitvorming over Zwolle-Herfte is het projectbudget met € 41 mln verlaagd. Deze middelen zijn nu beschikbaar gesteld aan dit nieuw opgenomen planstudie­project. Het programma is aangevuld met een deelprogramma ‘emplacementen op orde’. Het doel hiervan is om vervoerders op alle emplacementen in Nederland een kwaliteitsniveau te bieden dat in overeenstemming is met de eisen van deze tijd, bijvoorbeeld door de aanleg van loop- en servicepaden en verlichting.

2016: De gereserveerde middelen voor opstelcapaciteit Uitgeest (€ 14,6 mln) zijn overgeboekt naar het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Daarnaast is het taakstellend budget verlaagd voor de dekking van het nieuwe programma Cameratoezicht op stations (-€ 21 mln, aanleg, beheer, onderhoud en vervanging (BOV)).

2017: In het voorstel voor de Herijking, dat besproken is in het Notaoverleg MIRT van 23 november, is ervoor gekozen om vanuit dit programma € 29,6 mln over te boeken naar het realisatie­programma Goederenvervoer voor de realisatie van het project Venlo Multimodaal knooppunt, en om € 22,3 mln toe te voegen aan het planstudiebudget PHS gelet op de opgave om PHS op de corridor Den Haag-Rotterdam te realiseren, en om € 81 mln in te zetten voor de maatregelen uit het pakket Herijking. Naar aanleiding hiervan is het Spelregelkader Kleine Functiewijzigingen aangepast, is het plafondbedrag per maatregel verlaagd naar € 6 mln (incl. btw) en zijn er maatregelen uitgesloten waarvoor al geoormerkte programma’s bestaan.

2018: Binnen het deelproject Watergraafsmeer worden werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het programma Opstellen Reizigerstreinen. Om die reden is € 2,2 mln over­geboekt vanuit het programma Opstellen Reizigerstreinen en toegevoegd aan het programma Kleine Functiewijzigingen.

2019: Het projectbudget is verhoogd met € 75 mln vanuit de Aanvullende Post (regeerakkoord kabinet-Rutte III). Daarnaast is € 2,3 mln toegevoegd vanuit het projectbudget Sporendriehoek Noord Nederland (IF 13.03.01) ten behoeve van de financiering tractie energievoorziening Meppel-Leeuwarden.

Hoort bij