Het project 'N50 Kampen – Kampen Zuid' verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid door verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid van 2x1 naar 2x2 rijstroken met fysieke rijbaanscheiding.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen-Kampen Zuid regelmatig sprake van filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak van de congestie is dat er slechts één rijstrook is per rijrichting. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding, waardoor de kans op frontale ongevallen groter is.

Oplossing

In de planuitwerkingsfase wordt de verbreding uitgewerkt van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid van 2x1 naar 2x2 rijstroken met fysieke rijbaanscheiding.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid heeft als doel de bereikbaarheid van de regio te versterken en verstoringen in de verkeersstromen te verminderen, zodat de doorstroming en verkeersveiligheid verder verbetert.

Planning

  • 2019: start planuitwerking
  • 2020: OTB
  • 2021: TB
  • 2022-2024: start realisatie en openstelling

Politiek/bestuurlijk

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) in het najaar van 2017 is met de regio overeengekomen om de planstudie N50 Kampen-Kampen Zuid begin 2019 te starten. In december 2017 heeft de minister van IenW de startbeslissing ondertekend.

Financiën

Met motie-Visser c.s. (TK 34550 A, nr. 25) wordt de regering verzocht € 5 mln euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van verbreding van de N50 Kampen. In een Kamerbrief (TK 29398, nr. 549) is bevestigd dat deze bijdrage gereserveerd is binnen het Infrastructuurfonds.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20195
Brontabel als csv (50 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw toegevoegd aan het MIRT Overzicht.

Hoort bij