Het project 'SmartWayZ.nl: InnovA58' is een samenvoeging van de projecten A58 Sint Annabosch-Galder en de A58 Eindhoven-Tilburg.

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

De 160 km lange autosnelweg A58 loopt van Vlissingen tot de Ring Eindhoven. Deze weg verbindt de meeste grote Brabantse steden onderling (oost-west). Bovendien is de route onderdeel van de verbindingen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zuidoost-Nederland-Ruhrgebied. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van mei 2011 is gebleken dat in het hoge groeiscenario (Global Economy) in 2030 op de A58 tussen Breda en Tilburg een knelpunt zal ontstaan. Bovendien speelt op het traject colonnevorming door vrachtverkeer, die van invloed is op doorstroming en veiligheid.

Oplossing

De oplossing voor het project is onderzocht binnen het project InnovA58. Dit project had als extra opgave om te onderzoeken in welke vorm innovaties een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing en de versnelling hiervan.

  • A58 Sint Annabosch-Galder: In het najaar 2015 is de voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2x3 rijstroken en aanpassing van de knooppunten Sint-Annabosch en Galder.
  • A58 Eindhoven-Tilburg: In het najaar 2015 is de voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2x3 rijstroken en aanpassing van de knooppunten De Baars en Batadorp en de aansluitingen Moergestel en Best.

De planuitwerking is evenals de verkenning binnen het project InnovA58 uitgewerkt en is medio 2016 opgestart. Het project InnovA58 stimuleert ook de inbreng van innovaties in het project, onder andere door de inrichting van een living lab voor innovaties in de periode 2016-2020. De innovatie-opqave van het project richt zich op optimale life cycle costs, smart mobility, minder milieuhinder, energieneutraliteit en nieuwe diensten langs de weg. Het project InnovA58 maakt deel uit van het programma SmartwayZ.nl, zie hiervoor het betreffende MIRT-blad. Waar relevant zal dit project in samenhang met andere onderdelen van dit programma worden bekeken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project InnovA58 draagt bij aan de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid, de betrouwbaarheid en de robuustheid op dit traject.

Planning

  • 2018: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2020: Tracébesluit
  • 2021: start realisatie
  • 2022-2024: openstelling

Financiën

Het taakstellend budget voor het project InnovA58 is vastgesteld op € 412 mln, inclusief de € 10 mln voor het living lab. Het budget is exclusief reservering uit het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20174012022-2024
MIRT 20184052022-2024
MIRT 20194122022-2024
Bron: MIRT Brontabel als csv (110 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil11
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)11
Brontabel als csv (78 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De voorkeursbeslissing voor dit project is genomen binnen de besluitvorming van het programma SmartwayZ.nl.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 21, 36 en 37 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
OplossingX
PlanningX
FinanciënX
Politiek,bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: De projectbladen over de A58 Sint Annabosch-Galder en de A58 Eindhoven-Tilburg zijn samengevoegd tot één MIRT-blad. Het project is opgenomen in het programma SmartwayZ.NL (Bereikbaarheid Zuid-Nederland). Het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

Hoort bij