Het project 'IJsseldelta Fase 2 regionale percelen' is het vervolg op het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta fase 1. Het project verlaagt de waterstand bij Zwolle.

Projectkenmerken

 • Gebied: Oost-Nederland
 • Onderwerp: Waterveiligheid
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Planuitwerking

Opgave

IJsseldelta Fase 2 is het vervolg op het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta Fase 1. Het doel van het project is het behalen van een waterstanddaling van minimaal 41 cm bij Zwolle (bij km 979 van de IJssel) om te voldoen aan de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.

In de eerste fase van het project (periode 2010-2019) is het zomerbed van de IJssel bij Kampen verlaagd en is er een hoogwatergeul aangelegd ten zuiden van Kampen. Om deze hoogwatergeul, het Reevediep, volwaardig te laten functioneren, is het nodig om een aantal kunstwerken aan te passen of aan te leggen. Dit gebeurt in fase 2.

De versnelling van fase 2 heeft gevolgen voor de uitvoering: in fase 1 hoeven geen spuikokers aangelegd te worden (dit was voorzien als tijdelijke maatregel) en in fase 2 worden in één keer een spui- en een schutsluis (de Reevesluis) gerealiseerd.

Oplossing

Om de volledige waterstanddaling van ten minste 41 cm te bereiken, worden in fase 2 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • versterking van de Drontermeerdijk (waterschap Zuiderzeeland);
 • bouw van een schutsluis in de Reevedam (realisatie Reevesluis) (Rijkswaterstaat);
 • bouw van een nieuwe oeververbinding N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering (provincie Flevoland);
 • aanbrenge van hoogwatervoorzieningen in recreatiegebied Roggebot (provincie Overijssel).

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Met de verschillende maatregelen wordt een waterstanddaling van minimaal 41 cm bij Zwolle behaald. Hierdoor wordt het gebied rondom Zwolle beschermd tegen overstroming in de toekomst en wordt voldaan aan de doelstelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.

Planning

 • 2017: partiële projectbeslissing Reevesluis
 • 2019 projectbeslissing(en) regionale percelen
 • 2022: oplevering

Financiën

Het rijk is 100% financier van de waterstaatskundige werken. Het taakstellend budget voor alle percelen gezamenlijk was € 161 mln (artikel DF 1.02). Vanwege de overheveling van € 80,6 mln voor de realisatiefase van Reevesluis is vanaf begroting 2019 voor de drie regionale percelen het gereserveerde budget € 81,4 mln (inclusief prijsbijstelling 2018 van € 1,2 mln) beschikbaar.

Voor de regionale percelen is er sprake van mogelijke tegenvallers vanwege het aanpassen van het globale ontwerp uit de verkenningsfase aan de huidige gebruikseisen. De uitvoerende partijen hebben in de Bestuursovereenkomst Planuitwerking IJsseldelta Fase 2 afgesproken zich in te spannen om de geraamde realisatiekosten binnen het taakstellend budget te brengen.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT-fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20171212022
MIRT 20181612022
MIRT 2019812022
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil81
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1,2
Brontabel als csv (80 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De minister is begin 2016 op verzoek van de regio akkoord gegaan met de voorbereiding van de versnelling van IJsseldelta Fase 2, omdat besparingen gerealiseerd konden worden door direct aan te sluiten op fase 1.

Eind 2016 is de voorkeursbeslissing genomen en is de Bestuursovereenkomst Planuitwerking IJsseldelta Fase 2 ondertekend door de minister van Infrastructuur en Milieu en de betrokken regionale partijen.

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert het perceel Reevesluis uit. Dit project is opgenomen in een apart MIRT-blad.

De andere drie percelen worden door decentrale overheden uitgevoerd, te weten de provincies Flevoland en Overijssel en het waterschap Zuiderzeeland.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is het vervolg op het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta fase 1. Fase 2 valt niet onder een van de uitvoeringprogramma’s, maar is een apart MIRT-project. Het budget voor dit project dat gereserveerd is in het Deltafonds is vanwege het akkoord van de minister met de voorbereiding van de versnelling van fase 2 naar voren gehaald, van de jaren 2021-2023 naar de jaren 2017-2022.

2018: Eind 2016 is de voorkeursbeslissing genomen en hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de betrokken regionale partijen de Bestuursovereenkomst Planuitwerking IJsseldelta Fase 2 getekend. Het taakstellend budget voor het perceel Reevesluis is aangepast vanwege overheveling van werkzaamheden uit fase 1, aanpassing van het globale ontwerp en reservering in verband met het energieneutraal maken van de Reevesluis.

2019: Bij Najaarsnota 2017 en Voorjaarsnota 2018 is in totaal € 80,6 mln overgeheveld naar de realisatiefase voor de uitvoering van het perceel Reevesluis door Rijkswaterstaat. Reevesluis heeft een apart MIRT-blad gekregen en wordt niet meer in dit MIRT-blad behandeld. Voor de regionale percelen volgen projectbeslissingen in 2019.

Hoort bij