Het project 'Rivierklimaatpark IJsselpoort' verbetert de waterveiligheid, natuur, beleving en economie in het gebied. Dat gebeurt door een gezamenlijke en integrale aanpak van de problemen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort richt zich op een gezamenlijke en integrale aanpak van de problemen in dit gebied op het terrein van water, beleving, natuur en economie.

Oplossing

Bij de hoofddoelstelling van klimaatadaptatie zijn vier onderdelen geformuleerd:

  • water: een veilige afvoer van rivierwater, ook in de toekomst;
  • beleving: een park voor verkoeling en bewustwording, voor recreatie en als uitloopgebied;
  • natuur: corridor voor plant en dier;
  • economie: ruimte voor duurzame en passende economie en bedrijvigheid.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Een veilige afvoer van rivierwater draagt bij aan de bescherming tegen overstroming. De leefbaarheid bij klimaatverandering in de toekomst wordt verhoogd.

Planning

In november 2015 is op basis van het regionale voorstel voor rivierverruimende projecten langs de Rijntakken besloten tot de start van de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort. Eind 2016 is besloten de verkenningsfase met een jaar te verlengen. Dit was nodig om de breedte van de opgave voldoende uitwerking te kunnen geven met alle partners. Het besluit over het voorkeursalternatief is voorzien eind 2019.

Betrokken partijen

De provincie Gelderland trekt de MIRT-verkenning en werkt nauw samen met de gemeenten Rheden, Westervoort, Arnhem en Zevenaar, waterschap Rijn en IJssel, het rijk, lokale bedrijven, terreinbeherende organisaties, burgers, agrariërs en belangenorganisaties.

Financiën

In het Deltafonds is voor de projecten Varik-Heesselt en Rivierklimaatpark IJsselpoort samen € 96 mln gereserveerd. De provincie Gelderland heeft voor deze beide projecten € 40 mln gereserveerd. Natuurmonumenten heeft € 6 mln beschikbaar voor de natuurontwikkeling in het Rivierklimaatpark. Daarnaast kan de besparing op de dijkversterkingskosten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden ingezet voor rivierverruimende maatregelen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.
2018: De verkenningsfase is met één jaar verlengd.

Hoort bij