Het project 'HOV-Net Zuid-Holland Noord' verbetert de reistijd en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland-Noord.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De kwaliteit en de capaciteit van het openbaar vervoer in het gebied van de concessie Zuid-Holland-Noord zijn onvoldoende. Dit geldt voor de aantrekkelijkheid, de structurerende werking en kostendekkingsgraad.

Oplossing

Een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-Net Zuid-Holland-Noord vergroot de capaciteit en de kwaliteit van het OV in dit gebied. Het HOV-Net bestaat uit twee treinverbindingen, van Leiden Centraal naar Utrecht Centraal en van Alphen aan den Rijn naar Gouda, en de HOV-buscorridor Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk. Ten aanzien van Leiden – Utrecht wordt naar aanleiding van de BO MIRT afspraken 2017 gekeken naar een meer kosteneffectieve oplossing. Via het BO MIRT worden vervolgafspraken gemaakt en kan de planning worden geactualiseerd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de reistijd van deur tot deur en aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland-Noord.

Planning

  • 2009: start realisatie
  • 2021-2023: oplevering

Voor dit project wordt een bandbreedte gehanteerd omdat het onderdeel Leiden-Utrecht nog in de voorbereidende fase zit (uitwerking plannen).

Financiën

Voor HOV-Net Zuid-Holland-Noord is een rijksbijdrage van € 208 mln exclusief btw gereserveerd als onderdeel van het gebieds­budget. Dit bedrag voor HOV-Net Zuid-Holland-Noord is samengesteld uit de gereserveerde middelen van de Rijn-Gouwelijn Oost en West. De bijdrage maakt deel uit van het gebieds­budget voor HOV-Net Zuid-Holland-Noord en RijnlandRoute. Artikel IF 14.01.03. De subsidiebeschikking is in december 2014 verleend.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20142022018
MIRT 20152022018
MIRT 20162032018
MIRT 20172032020
MIRT 20182052021
MIRT 20192082021-2023
Bron: MIRT Brontabel als csv (159 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil6
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)6
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201421
201533
20163316%
20174020%
Bron: MIRT Brontabel als csv (104 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Als alternatief voor de eerdere lightrailplannen tussen Gouda-Leiden en Katwijk/Noordwijk heeft het toenmalige college van Zuid-Holland in zijn hoofdlijnenakkoord gekozen voor het beter benutten van het bestaande spoor tussen Leiden Centraal, Alphen en Utrecht voor Oost, en een vertrambare busbaan voor West (tussen Leiden Centraal en Katwijk/Noordwijk). Verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord heeft tot de voorgestelde oplossing geleid. In het bestuurlijk overleg MIRT van 2017 zijn afspraken gemaakt over het bestuderen van een andere oplossing die moet leiden tot een exploitatief betere bedieningsovereenkomst tussen de provincie en NS.

Uitvoering

Door de keuze van het college zijn de plannen in 2012 opnieuw uitgewerkt. De provincie en de betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningXXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (180 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De subsidieaanvraag wordt opnieuw ingediend als de voorbereiding inclusief de bestuursovereenkomsten is afgerond.

2014: De projectbladen Rijn-Gouwelijn West en Rijn-Gouwelijn Oost zijn samengevoegd tot HOV-Net Zuid-Holland-Noord. Door de gewijzigde plannen is de uitvoering vertraagd.

2016: Eind 2014 is de subsidiebeschikking afgegeven.

2017: De planning bij is bijgesteld naar 2020 vanwege een aanvullende studie naar een kleiner pakket aan infrastructurele maatregelen waarmee volgens een robuuste dienstregeling gereden kan worden.

2018: Door het uitblijven van een bedieningsovereenkomst tussen PZH/Prorail/NS voor het onderdeel Leiden/Utrecht is de planning bijgesteld.

Hoort bij