Het project 'A27 Houten-Hooipolder' verbetert de doorstroming van de A27 bij Houten-Hooipolder.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuid-Nederland
 • Onderwerp: Hoofdwegen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Planuitwerking

Opgave

Op de A27 Breda-Utrecht neemt de omvang van de automobiliteit toe. De voorziene reistijden voldoen niet aan de streefwaarden die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn geformuleerd.

Oplossing

Gezien het beperkte budget is er de noodzaak om uit te gaan van een versoberd alternatief met een zo groot mogelijk probleemoplossend vermogen. De weg komt er (op hoofdlijnen) als volgt uit te zien:

 • richting Breda, komende vanuit het noorden, komen er tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere trajectdelen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.
 • Richting Utrecht, komende vanuit het zuiden, krijgt het hele traject op de A27 tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken; op de rest van het traject komt een spitsstrook. Knooppunt Hooipolder wordt gedeeltelijk aangepast.
 • Vanaf de A59 vanuit het westen kan na realisatie zonder verkeerslichten worden ingevoegd op de A27 richting het noorden. De rijstrookconfiguratie op de A59 binnen het knooppunt wordt geoptimaliseerd en vrije rechtsaffers worden gerealiseerd. Binnen het project worden de Hagesteinse Brug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug vervangen. De Merwedebrug wordt aangepast conform de Beleidslijn Grote Rivieren.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan een betere doorstroming op het hoofdwegennet, de beperking van sluipverkeer op het onderliggend wegennet en een robuuster en veiliger wegennet.

Planning

 • 2019: Tracébesluit
 • 2022: start realisatie
 • 2027-2029: openstelling Zuid (Everdingen-Hooipolder)
 • 2028-2030: openstelling Noord (Houten-Everdingen)

De gewijzigde planning is een gevolg van de scopewijzigingen om de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug te vervangen in plaats van te hergebruiken en de Merwedebrug zonder middenpijler in de vaarweg uit te voeren.

Financiën

Taakstellend budget: € 1.345 mln (prijspeil 2018). Hierbij wordt rekening gehouden met een PPS-taakstelling van € 30 mln. Artikel IF 12.03.01 en IF 12.03.02.

Het besluit over het voorkeursalternatief is genomen in het bewustzijn dat er een grote spanning op het budget stond als gevolg van de ver doorgevoerde versobering, waarbij het uitgangspunt was dat zo veel mogelijk kunstwerken hergebruikt zullen worden en spitsstroken worden aangelegd in plaats van volwaardige rijstroken. In 2017 is besloten de bestaande grote bruggen over de drie rivieren te vervangen. Dit is op de langere termijn goedkoper. Het uitgangspunt van sober en doelmatig voor hergebruik van de overige kunstwerken en de aanleg van spitsstroken is onveranderd.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20157872023-2025
MIRT 20168102023-2025
MIRT 20178602023-2025
MIRT 20181.263Planning wordt nog geactualiseerd.
MIRT 20191.3452027-2029 Zuidelijk traject
2028-2030 Noordelijk traject
Bron: MIRT Brontabel als csv (239 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil558
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)38
Brontabel als csv (79 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De gemeente Gorinchem en het rijk hebben een bestuurlijke overeenkomst gesloten over de aansluiting van Gorinchem-Noord op de A27. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de planologische samenhang tussen bedrijventerrein Groote Haar en de capaciteitsuitbreiding van de A27.

De provincie Noord-Brabant en het rijk hebben een bestuurlijke overeenkomst afgesloten over aanvullende maatregelen knooppunt Hooipolder (Hooipolder Plus-plan). Het hiervoor benodigde budget wordt gefinancierd door de provincie.

Het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is vastgesteld op 30 mei 2016.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 5, 15, 25 en 49 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
OpgaveX
OplossingXXXX
PlanningXX
FinanciënXXXXXXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (189 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het taakstellend budget voor dit project is vastgelegd. Besloten is om uit te gaan van een versoberd alternatief E met een zo groot mogelijk probleem­oplossend vermogen.

2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat het project is getemporiseerd, waarna de planning is herijkt. Vanwege de overdracht van het deelproject Lunetten-Hooipolder aan de Ring Utrecht is € 15 mln op het budget in mindering gebracht.

2015: Het voorkeursalternatief is in april 2014 vastgesteld. Naar aanleiding van de keuze voor dit voorkeursalternatief is het taakstellend budget met € 57 mln verhoogd.

2016: Het taakstellend budget is verhoogd met € 20 mln voor maatregelen binnen het project voor aanpassing in het kader van de Beleidslijn Grote Rivieren.

2017: Het taakstellend budget is verhoogd met € 48 mln. Bij uitwerking van het Ontwerp-Tracébesluit bleek dat op delen van het traject de eerdere versobering te veel impact heeft gehad en er aanvullend budget nodig is om een robuust ontwerp te kunnen realiseren voor een goede doorstroming en veiligheid.

2018: Het taakstellend budget is verhoogd met € 389 mln voor de vervangingskosten van de Hagesteinse Brug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug. De scope van het project is uitgebreid met extra maatregelen bij Knooppunt Hooipolder (Hooipolder Plus-plan).

2019: Het taakstellend budget is verhoogd met € 56 mln om de vervanging van de Merwedebrug zonder pijlers in de vaarweg uit te voeren.

Hoort bij