Het project 'Holwerd aan Zee' gaat de mogelijkheden na om de leefbaarheid en sociaal-ecomische betekenis van Holwerd te versterken.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

In en om Holwerd lopen de bevolkingsaantallen terug en is de economische basis smal. Holwerd aan Zee is een burgerinitiatief om de economie en daarmee de leefbaarheid in de streek een positieve impuls te geven. Het is een plan om de oorspronkelijke relatie van het dorp Holwerd en de Waddenzee te herstellen. Het MIRT Onderzoek is gericht op de vraag of een combinatie van ingrepen kan leiden tot een betekenisvolle economische impuls voor Holwerd en daarmee voor Noordoost-Fryslân. Het onderzoek bouwt voort op de onderzoeken die de voorafgaand aan het MIRT Onderzoek zijn uitgevoerd.

De achterliggende opgave is het versterken van de leefbaarheid en de sociaaleconomische betekenis van Holwerd. De belangrijkste drager daarvoor is het versterken van de recreatieve betekenis van Holwerd.

De probleemanalyse richt zich op de volgende sporen: leefbaarheid, de sociaaleconomische betekenis en de recreatieve toeristische ontwikkeling. Daarnaast is onderzocht of er samenloop is met rijksbelangen in het gebied, zoals water­veiligheid en de vaarweg Holwerd-Ameland.

Uit het MIRT Onderzoek blijkt dat de aanleg van een spoelmeer als bijdrage aan het verminderen van de baggeropgave in de vaargeul, zonder aanvullende ingrepen als geleidedammen in de Waddenzee, niet effectief is. Met deze conclusie is het oorspronkelijke plan Holwerd aan Zee financieel niet haalbaar. Tegelijk blijft de ambitie van de Stichting Holwerd aan Zee staan en laat het MIRT Onderzoek ook zien dat er zeker kansen liggen om de leefbaarheid, de natuur en de waddenbeleving te versterken door weer een verbinding te leggen tussen Holwerd en de Waddenzee.

Op basis van de resultaten van het MIRT Onderzoek brengt de provincie nu de verschillende (opschaalbare) varianten in beeld. Bij de uitwerking van het alternatief wordt gewerkt vanuit no-regret-varianten, die in een vervolgfase verder kunnen worden opgeschaald: een meerjarig adaptief programma.

Planning

  • 2016: start MIRT Onderzoek
  • 2017: besluitvorming MIRT Onderzoek
  • 2018: besluitvorming vervolg

Betrokken partijen

Het onderzoek wordt getrokken door de provincie Fryslân. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Holwerd aan Zee, de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel en het Wetterskip Fryslân. De ministeries van EZK en IenW/Rijkswaterstaat zijn betrokken bij die onderdelen waarbij sprake is van samenloop/ meekoppelkansen met rijksbelangen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij