Het project 'verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep - Dordtsche Kil' verbetert de splitsing van het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil door onder meer de kruising overzichtelijker in te richten.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuidwest-Nederland
 • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Planuitwerking

Opgave

Ter hoogte van de splitsing van het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil is de verkeerssituatie voor de scheepvaart complex. Dit brengt een verhoogd risico met zich mee.

Oplossing

In de planuitwerking zijn drie alternatieven onderzocht:

 1. Nul-plus-alternatief: de kruising wordt overzichtelijker ingericht, waardoor de veiligheid verbetert. Rijkswaterstaat heeft een aantal van deze maatregelen inmiddels uitgevoerd als onderdeel van no-regret nautisch beheer.
 2. Marifoon-alternatief: dit bestaat uit het nul-plus-alternatief plus verscherpte controle en zo nodig handhaving van de uitluisterplicht van de marifoon door de schippers.
 3. Verkeersbegeleiding: dit bestaat uit het nul-plus-alternatief plus het onder radardekking brengen van de kruising bij de verkeerspost Dordrecht.

Er is gekozen voor het marifoon-alternatief in combinatie met een driejarig monitoringprogramma gericht op de veiligheidssituatie. Uit het driejarig monitoringsprogramma is gebleken dat er op dit moment, gezien de huidige omvang van de scheepvaart, geen noodzaak bestaat voor radardekking. Wel worden nu, na afstemming met stakeholders uit de regio, technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd op het gebied van verkeersmanagement en calamiteitenbestrijding. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een blijvend hoog veiligheidsniveau.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De maatregelen dragen bij aan het waarborgen van de (nautische) veiligheid.

Planning

 • 2010: projectbeslissing
 • 2011: start uitvoering monitoring
 • 2014: oplevering resultaten monitoring en advies vervolgstappen
 • 2015: start en oplevering vervolgonderzoek
 • 2016: realisatie maatregelenpakket
 • 2020: openstelling maatregelenpakket
 • 2025-2027: afhankelijk van monitoring: openstelling eventuele overige maatregelen

Financiën

Taakstellend budget: € 10 mln. (waarvan € 1 mln voor maatregelenpakket). Artikel IF 15.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2014102025-2027
MIRT 2015102025-2027
MIRT 2016102025-2027
MIRT 2017102025-2027
MIRT 2018102025-2027
MIRT 2019102025-2027
Bron: MIRT Brontabel als csv (179 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXX
Financiën
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord hebben, zoals besloten bij Voorjaarsnota 2013, tot gevolg dat de oplevering wordt vertraagd naar 2025-2027.

2017: De minister heeft besloten tot een pakket van technische en organisatorische maatregelen op het gebied van verkeersmanagement.

Hoort bij