Het project 'A28/A1 Knooppunt Hoevelaken' verbetert de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland door verbreden van wegen en aanpassingen in het sorteren.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De groei van het verkeer leidt op termijn tot afwikkelingsproblemen op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/A28 en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

Dit project is onderdeel van de regionale pakketstudie driehoek Utrecht- Hilversum-Amersfoort. In de pakketstudie is aandacht voor diverse modaliteiten en thema’s (ov, fiets, auto, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement).

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van najaar 2009 is als voorkeursalternatief afgesproken het alternatief Verbreden, aangevuld met de kansrijke elementen uit het alternatief Sorteren. Verbreden bestaat uit het aanleggen van extra capaciteit op de wegen die naar het knooppunt leiden én aanpassingen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij Sorteren wordt gekeken naar het splitsen van doorgaand en lokaal verkeer.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De maatregelen dragen bij aan de verbetering van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, waarbij een goede inpassing/vormgeving van de A1/A28 een bijdrage levert aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond deze wegen.

Planning

  • 2019: Tracébesluit
  • 2021: start realisatie
  • 2023-2025: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 774 mln (inclusief bijdrage van derden: € 44 mln). Artikel IF 12.03.01.

Het budget is exclusief reservering vanwege het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 20136762020
MIRT 20146992022-2024
MIRT 20157312022-2024
MIRT 20167412022-2024
MIRT 20177432023-2025
MIRT 20187632023-2025
MIRT 2019774
Bron: MIRT Brontabel als csv (188 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil98
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)53
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20121
20137
201411
201527
2016517%
20178010%
Bron: MIRT Brontabel als csv (121 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het BO MIRT van voorjaar 2011 is afgesproken dat wordt ingezet op vervlechting van de verdere tracé-uitwerking en de aanbesteding van de realisatie. Daarbij is een pakket van eisen en wensen het uitgangspunt.

Alle benodigde afspraken tussen rijk en regio om het project te kunnen aanbesteden zijn in juni 2013 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De regio levert onder andere een bijdrage voor de geluidsmaatregelen en voor de verplaatsing van de verzorgingsplaats op het grondgebied van de gemeente Nijkerk.

Uitvoering

In 2012 is een Publiek-Private Comparator (PPC) uitgevoerd. Besloten is het project met een Plan, Design en Construct-contract (PD&C) uit te voeren. In het voorjaar 2014 is de aanbesteding gestart. Dit project is daarmee overgegaan naar de realisatiefase. Het project is in juni 2015 gegund. Omdat er sprake is van vroege marktbenadering (vóór het Tracébesluit) wordt er gezamenlijk met de markt een Tracébesluit opgesteld.

Voorafgaand aan het vaststellen van het Tracébesluit zijn al voorbereidende maatregelen uitgevoerd.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 7, 10, 23, 35 en 38 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningXX
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (181 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: In 2012 is het ontwerp versoberd om binnen het beschikbare budget te blijven. Marktpartijen worden uitgenodigd om naast het Programma van Eisen zo veel mogelijk wensen van rijk en regio te realiseren. De winnende aanbieding vormt de basis voor de voorkeursvariant in het Ontwerp-Tracébesluit. Door vervlechting en versobering is het Tracébesluit gepland in 2016 en start de uitvoering in 2017. De openstelling blijft ongewijzigd: 2020.

2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de uitvoering van project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is verschoven.

2015: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Het taakstellend budget is aangepast.

2016: Het budget is bijgesteld vanwege een bijdrage van de regio.

2017: De mijlpalen verschuiven als gevolg van het overstappen op het NRM2016 (Nederlands Regionaal Model) en actualiseren van effectstudies ten behoeve van het Tracébesluit.

2018: Het budget is bijgesteld vanwege een bijdrage van de regio en het toevoegen van onderhoudsbudget ten behoeve van de realisatiefase.

2019: Het budget is gewijzigd door extra bijdragen van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort voor de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels (€ 5 mln) en een extra bijdrage voor grondkosten en onderhoud (€ 2 mln).