Het project 'Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor' verbetert het hoofdspoorwegennet door knelpunten op kritische locaties aan te pakken.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Om de doelstellingen van de Nota Mobiliteit te kunnen behalen, moet een aantal knelpunten op het gebied van punctualiteit en/of capaciteit worden opgelost. Het Herstelplan Spoor (fase 2) is ontstaan naar aanleiding van de visie Benutten en Bouwen: het spoorwegnet kan intensiever benut worden als het onderhoud op orde is en als een aantal knelpunten op het net is opgelost. Op basis hiervan is een Herstelplan Spoor voorgelegd aan Tweede Kamer (Begroting Infrastructuurfonds 2004). Het Herstelplan Spoor fase 2 bevat budget voor extra verbetering van het onderhoud (circa € 600 mln) en budget voor het oplossen van knelpunten (circa € 850 mln). Hiervan wordt circa € 600 mln gebruikt voor het oplossen van knelpunten in het kader van het programma Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. Dit programma is bedoeld om urgente knelpunten op te lossen gebaseerd op de principes van Benutten en Bouwen en voortvloeiend uit de opening van de Hanzelijn.

Oplossing

Binnen de Herstelplan Spoor fase 2 zijn de knelpunten geselecteerd waarvan de oplossing het meest bijdraagt aan de doelen van de Nota Mobiliteit. Deze selectie is gemaakt in samenhang met de voorstellen voor de dienstregeling na 2006. Met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden de best scorende oplossingen gezocht voor de knelpunten.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De deelprojecten zijn erop gericht om knel­punten op kritische locaties weg te nemen, waardoor de capaciteit op het spoor toeneemt. Dit vergroot de robuustheid en de betrouwbaarheid van het hoofdspoorwegennet.

Planning

  • 2007: start uitvoering
  • 2007-2018: oplevering divers

Financiën

Taakstellend budget € 442 mln (tot en met 2012 via Beheer en Instandhouding (B&I) als geoormerkt project: € 262 mln. Artikel IF 13.02.)

Taakstellend budget aanlegprogramma 2013-2020 € 180 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20135952007-2018
MIRT 20145812007-2018
MIRT 20155702007-2018
MIRT 20165142007-2018
MIRT 20174412007-2018
MIRT 20184412007-2018
MIRT 20194422007-2018
Bron: MIRT Brontabel als csv (208 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil153
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)7
Brontabel als csv (79 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012262
2013339
2014390
2015419
201643198%
201743298%
Bron: MIRT Brontabel als csv (138 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In lijn met het amendement-Van Hijum (TK 30300 A, nr. 16) is binnen het budget een bedrag van € 105 mln geoormerkt voor projecten in Noord-Brabant en de Randstad.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXXXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (206 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Nog lopende projecten worden eind 2012 overgeheveld van Beheer en Instandhouding (B&I) naar realisatie aanlegprojecten, conform de aanbevelingen van de commissie-Kuiken. Het betreft Sporen in Den Bosch, Vrijleggen Merwede-Lingelijn (Geldermalsen), ZwolleSpoort, Eindhoven Transfer en de OV-SAAL/PHS-gerelateerde projecten/budgetten.

2014: Bij Voorjaarsnota 2013 is het budget verhoogd met € 6,3 mln in verband met de prijsbijstelling in 2012. De over­besteding van € 1,3 mln bij B&I wordt afgeboekt van het taakstellend budget voor het aanlegprogramma.

2015: In het kader van de besluitvorming over Zwolle-Herfte is het gereserveerde deelprojectbudget voor ZwolleSpoort (opstelterrein) van € 10,9 mln overgeboekt naar het nieuw opgenomen planstudieproject Zwolle-Herfte.

2016: De aanleg van de vrije kruising Transformatorweg is niet meer aan de orde. Het budget is opgehoogd voor de integrale aanpak van PHS Amsterdam Centraal.

2017: Het deelproject Spooruitbreiding Amersfoort is in dienst gesteld en de resterende € 9,1 mln zijn overgeboekt naar de MIRT-post Nazorg gereedgekomen lijnen en halten. Het deelproject Sporen in Den Bosch is in dienst gesteld. Als gevolg van onbenodigd onvoorzien bleek het mogelijk het project­budget met € 3,7 mln te verlagen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08). Het hierna nog resterende budget van € 3,6 mln is overgeboekt naar de MIRT-post Nazorg gereedgekomen lijnen en halten. Het deelproject Vrijleggen MerwedeLingeLijn (€ 56,3 mln) is ondergebracht bij het PHS-project Geldermalsen. Voor het Project Spooromgeving Geldermalsen wordt één Tracébesluit uitgebracht, en ook de aanbesteding zal te zijner tijd plaatsvinden voor het totale project.

Hoort bij