Het project 'Besluit beheer Haringvlietsluizen' verbetert de situatie voor trekvissen, zoals zoals zalm, zeeforel en glasaal. Ook verbetert de aanvoer van zoetwater naar agrarisch gebied.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Zoetwater
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietsluizen van zee afgesloten. Hierdoor verdwenen het zoute water en de invloed van eb en vloed. Trekvissen zoals zalm, zeeforel en glasaal kunnen nu de stroomgebieden van de Rijn en de Maas niet of nauwelijks meer bereiken. Ook de trek naar zee wordt bemoeilijkt, omdat de sluizen alleen bij eb opengaan wanneer er rivierwater moet worden afgevoerd.

Oplossing

Als een beperkt deel van de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier wordt gezet, kunnen trekvissen de stroomgebieden van de Rijn en de Maas wel bereiken.

Door het Kierbesluit wordt alleen het westelijke deel van de Haringvliet zout. De daar gelegen inlaatpunten van het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf moeten naar het oosten worden verplaatst, zodat het gebruik van zoetwater uit het Haringvliet niet verandert. Bij een lage afvoer van de rivier (minder dan 1500 m3/s) gaan de sluizen bij vloed weer dicht en wordt het Haringvliet ‘zoetgespoeld’.

Een deel van het zoetwatertracé op Voorne-Putten wordt door de provincie Zuid-Holland gerealiseerd in het natuurontwikkelingsproject Beningerwaard. De aanvoer van zoetwater naar het agrarisch gebied verdubbelt, waarmee een robuuste situatie ontstaat.

Voor Goeree-Overflakkee is besloten tot een variant waarbij het waterschap een kanaal aanlegt en Evides een afzonderlijke pijp. Hierbij wordt ook een gescheiden aan- en afvoer gerealiseerd. Hetgeen voor zoetwater en ecologie robuuster en efficiënter is. Hiermee ontstaat eenzelfde niveau van wateraanvoer als op Voorne-Putten.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het Kierbesluit draagt bij aan het behalen van de doelstelling uit de Kaderrichtlijn Water voor vis. Daarnaast is het onderdeel van het Rijn Actieprogramma.

Planning

  • 2013: principebesluit
  • 2014: ondertekening realisatieovereenkomsten
  • 2015: start realisatie
  • 2018: effectuering van het Kierbesluit

Financiën

Voor dit project is vanuit het rijk in totaal circa € 76 mln beschikbaar. Artikel DF 2.02.02. De bijdrage van Hollandse Delta en Evides is bij elkaar € 4 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2015762018
MIRT 2016762018
MIRT 2017762018
MIRT 2018762018
MIRT 2019762018
Bron: MIRT Brontabel als csv (130 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20120
201328
201428
201532
20166180%
20176788%
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Gemeenten verlenen medewerking aan de benodigde bestemmingsplanprocedures.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT. Er is € 41,4 mln van Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren naar dit project overgeheveld.

2015: Het project is overgegaan naar de realisatiefase.

Hoort bij