Het project A4 Passage Den Haag (voorheen 'Verkenning Haaglanden') verbetert de bereikbaarheid van de regio Haaglanden door het toevoegen van parallelbanen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Uit een aantal studies is gebleken dat er in de regio Haaglanden na 2020 bereikbaarheidsknelpunten blijven bestaan. Deze vragen om een integrale aanpak. In de MIRT-verkenning die is uitgevoerd, is de afwikkeling van het verkeer op de A4 op het traject Harnaschknoop-Ypenburg-Prins Clausplein-Leidschendam bezien in samenhang met het functioneren van de toeleidende wegen en het onderliggend (stedelijk) wegennet, de ruimtelijke opgaven en het openbaar vervoer. Het studiegebied betreft globaal gezien de gemeentegrenzen binnen het Stadsgewest Haaglanden.

In 2012 is de Rijksstructuurvisie (A4 Passage Den Haag en Poorten en Inprikkers) vastgesteld en is een bestuurlijk akkoord gesloten over de aanpassingen van de A4 ter hoogte van Den Haag en enkele toeleidende wegen. Dit project is onderdeel van deze Rijksstructuurvisie en betreft de realisatie van de Rijksonderdelen.

Uit de validiteitstoets bleek dat de scope ten opzichte van de uitgangspunten van 2012 bijstelling behoeft. Een van de belangrijkste wijzigingen is de voorgenomen uitbreiding van de scope aan de zuidkant tot aan de Ketheltunnel.

Oplossing

Deze planuitwerking betreft de nadere uitwerking van de werkzaamheden aan de A4 (onder meer het toevoegen van een parallelstructuur voor doorgaand verkeer met 2x2 rijstroken) en de N14 (aanpassen van twee kruisingen) bij Den Haag.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan de bereikbaarheid, waarbij ook de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio is betrokken.

Planning

Het Tracébesluit is eind 2020 voorzien. De start van de realisatie is voorzien vanaf 2023.

Financiën

Het rijk heeft € 450 mln gereserveerd. Artikel IF 12.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20184532026-2028
MIRT 20194602026-2028
Bron: MIRT Brontabel als csv (85 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil7
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)7
Brontabel als csv (76 bytes)

Betrokken partijen

Het ministerie van IenW voert de werkzaamheden uit. De Rijksonderdelen zijn onderdeel van het bestuurlijk akkoord met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Behalve deze overheden zijn stakeholders en omwonenden betrokken.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunt 44 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: De planuitwerking A4 Haaglanden-N14 (voorheen: A4 Passage Den Haag) is gestart.

2019: Ter voorbereiding van het Tracébesluit zijn de uitgangspunten van de Rijksstructuurvisie (A4 Poorten en Inprikkers) uit 2012 gevalideerd. Vanwege de technische en verkeerskundige complexiteit kost dit meer tijd dan verwacht. Deze vertraging heeft geen consequenties voor de realisatieplanning.

Hoort bij