De tweede fase van het project 'A7 Zuidelijke Ringweg Groningen'. verbetert de bereikbaarheid, de verkeersdoorstroming en de veiligheid op de A7 en A28 in het stedelijk gebied van Groningen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen staan onder druk. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verkeersdrukte op de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) met de gelijkvloerse kruising van de A7 met de A28 op het door verkeerslichten geregelde Julianaplein.

Oplossing

De oplossing ligt in een capaciteitsvergroting op het bestaande tracé tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbindingen A7 en A28. De aanpak zorgt voor een bereikbare stad en regio, met een goede doorstroming op de A7/N7 en een verbetering van de verkeersveiligheid.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A7 en A28 en een betere inpassing in het stedelijke gebied van Groningen.

Planning

  • 2014: Tracébesluit
  • 2016: start realisatie
  • 2021-2023: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 689 mln. Artikel IF 12.03.01.

In de uitvoering van het project wordt ook een aantal werkzaamheden voor externe opdrachtgevers meegenomen. De financiering van die kosten wordt apart geregeld.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20166662019-2021
MIRT 20176702019-2021
MIRT 20186812019-2021
MIRT 20196892019-2021
Bron: MIRT Brontabel als csv (136 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil23
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)16
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20122
20134
20148
201517
2016528%
201710515%
Bron: MIRT Brontabel als csv (121 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het bestuurlijk voorkeursalternatief is vastgelegd in een getekende bestuursovereenkomst tussen het rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen (november 2009). In december 2009 is de aanvangsbeslissing genomen. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van voorjaar 2010 is voorts een aantal aanvullende financiële afspraken gemaakt. In 2012 is de scope verder geconcretiseerd. Het Ontwerp-Tracébesluit is in 2013 genomen. Op basis van onder andere de ingediende zienswijzen is het ontwerp voor het Tracébesluit geoptimaliseerd. Het Tracébesluit is in september 2014 vastgesteld. De Raad van State heeft in september 2015 gevraagd het Tracébesluit aan te vullen. In februari 2016 is daarom het Wijzigingstracébesluit vastgesteld. 

Uitvoering

Het project is medio 2016 gegund. De start van de uitvoering is vertraagd door het niet goedkeuren van het definitieve ontwerp van de opdrachtnemer. Ook leiden gewijzigde inzichten over de brandwerendheid van beton tot aanvullende voorzieningen. De meerkosten hiervan worden nog nader uitgewerkt en komen voor rekening van het rijk (raming € 5 mln exclusief btw). Door de langere voorbereidingstijd en een langere uitvoering verwacht de opdrachtnemer twee jaar vertraging voor de openstelling. De consequenties en vervolgstappen worden onderzocht.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
201320142015201620172018
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXXX
Politiek/bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (165 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullende Regeerakkoord van 2012 en het herstel van het geluidregister (i.h.k.v. SWUNG) hebben tot gevolg gehad dat de planning is herijkt.

2015: Het taakstellend budget is opgehoogd met interne en externe kosten voor de voorbereiding van de realisatie en de realisatie.

2016: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. De aanbesteding is gestart in 2015, de schop in de grond wordt in 2016 verwacht.

2017: Boven op het taakstellend budget heeft de gemeente Groningen een aanvullende en kostendekkende bijdrage toegezegd (€ 3,5 mln.) voor de busbaan bij Hoogkerk.

2018: Het budget is opgehoogd vanuit middelen voor beheer en onderhoud.

2019: De fietstunnel bij de Papiermolen wordt vervangen door een nieuwe fietstunnel in plaats van een fiets-/voetgangersbrug. Hiervoor moet nog wel een wijziging van het Tracébesluit worden vastgesteld. De gemeente Groningen betaalt de meerkosten van de tunnel (€ 4 mln. exclusief btw).

De opdrachtnemer verwacht twee jaar vertraging voor openstelling door langere voorbereidings- en uitvoeringstijd. Het niet doorgaan van de zomerstremming kan tot meer vertraging leiden; voor het vervolg wordt een plan van aanpak opgesteld.

Hoort bij