Het project 'Groningen – Leeuwarden Partiële Spooruitbreiding' verbetert de deur-tot-deur reistijd en het reisgemak.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland, Regionaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL, zie ook projectblad Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn) hebben de regionale overheden besloten een extra sneltrein te realiseren tussen Groningen en Leeuwarden.

Oplossing

In opdracht van de provincies Fryslân en Groningen neemt ProRail infrastructurele maatregelen om de extra sneltrein te kunnen laten rijden. De maatregelen betreffen onder andere een spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de aanleg van een keerspoor bij Zuidhorn (8 km).

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren deur-tot-deur reistijd, verbeteren van de betrouwbaarheid, verbeteren van het reisgemak.

Planning

  • 2015: uitvoeringsovereenkomst getekend
  • 2016: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2017: Tracébesluit
  • 2018: start realisatie
  • 2020: oplevering

Financiën

Taakstellend Budget (deel Rijk): € 49 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017492018
MIRT 2018492020
MIRT 2019502020
Bron: MIRT Brontabel als csv (90 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20122
20135
201410
201512
20161837%
20172347%
Bron: MIRT Brontabel als csv (122 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In de tweede helft van 2017 is het Tracébesluit vastgesteld. Op dat moment is het formele opdrachtgeverschap van het project overgegaan van het rijk naar de regio.  

Uitvoering

Het werk is gegund. De aansturing van het project is neergelegd bij de provincie Groningen en Fryslân.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT als afzonderlijk project vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL).

2018: Op verzoek van de regio draagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het opdrachtgeverschap van het project over aan de provincies Groningen en Fryslân op het moment dat de projectbeslissing en het Tracébesluit worden vastgesteld. De planning van het project is aangepast aan vigerende projectplanning conform de voortgangsrapportage van Tracéwet-plichtige projecten.

Hoort bij