Het project 'Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer' verbetert de balans tussen veiligheid, economie en ecologie bij Grevelingen en Volkerrak-Zoommeer.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Door de uitvoering van de Deltawerken zijn het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen geïsoleerde bekkens geworden. Natuurlijke zoet-zoutovergangen en getijdendynamiek zijn weggevallen. Hierdoor is de waterkwaliteit verslechterd: in de Grevelingen neemt het risico op zuurstofloosheid toe en in het Volkerak-Zoommeer komen blauwalgenplagen voor. Dit proces gaat nog steeds door en is schadelijk voor de natuur en de kansen voor landbouw, schelpdiervisserij, recreatie en toerisme. De centrale opgave voor het gebied is dan ook een duurzaam herstel van de balans tussen veiligheid, economie en ecologie.

Oplossing

De ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer uit 2014 beschrijft voor beide bekkens een ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen bestaat uit het terugbrengen van beperkt getij door een doorlaatmiddel te maken in de Brouwersdam, indien mogelijk met een getijdencentrale.

Het ontwikkelperspectief voor het Volkerak-Zoommeer bestaat uit het weer zout laten worden van dit water door een doorlaatmiddel te maken in de Philipsdam. Ook in dit bekken wordt een beperkt getij daarmee teruggebracht. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer moeten maatregelen worden getroffen voor de zoetwatervoorziening voor de landbouw rondom het meer.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer zorgen voor een structurele verbetering van de waterkwaliteit.

Planning

Voor de Grevelingen ronden het rijk en regionale partijen in 2018 de verkenningsfase af. Dit gebeurt onder meer door het actualiseren van kennis over de brede effecten van het doorlaatmiddel en de kansen voor initiatieven zoals een getijdencentrale. De betrokken ministers zullen naar verwachting begin 2019 na overleg met de regionale partijen de formele voorkeursbeslissing nemen en bestuurlijke afspraken maken over de financiering en de risicotoedeling. Daarna kan de planuitwerking starten.

Voor de realisatie van het ontwikkelperspectief van het Volkerak-Zoommeer is geen extra budget beschikbaar gesteld uit de enveloppe Natuur en waterkwaliteit. In 2018 maken regionale partijen en het rijk afspraken over de route naar besluitvorming over de waterkwaliteitsmaatregelen en de zoetwatermaatregelen uit dit ontwikkelingsperspectief.

Betrokken partijen

Vanuit het rijk werken de ministeries van IenW en LNV samen aan deze wateren. Het ministerie van EZK heeft contact met regionale partijen over het initiatief voor een getijdencentrale in de Brouwersdam. Op regionaal niveau werken provincies, waterschappen en gemeenten mee aan dit project en wordt regelmatig overleg gevoerd met stakeholders zoals landbouworganisaties, vertegenwoordigers van recreatie en toerisme, visstandbeheercommissies, natuurbeheer- en milieuorganisaties en het Natuur- en recreatieschap De Grevelingen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: In juli 2016 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de financiële stand van zaken en heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek om voor het wet­gevingsoverleg water geïnformeerd te worden over een gefaseerde aanpak en mogelijke financieringsconstructies. In december 2016 is een aanvullende brief over de financiële opgave en het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen aan de Tweede Kamer verstuurd.

2019: In maart 2018 hebben de ministers van IenW en LNV bekend gemaakt dat het rijk vanuit de enveloppe Natuur- en waterkwaliteit € 75 mln extra beschikbaar stelt voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Vanwege de achteruitgang van natuur en waterkwaliteit, en de Europese en nationale afspraken om voor verbetering te zorgen, heeft de Grevelingen hoge prioriteit voor beide ministers. Samen met eerder gereserveerde budgetten bij het Rijk en regionale partijen is er daarmee voldoende budget beschikbaar voor realisatie van het doorlaatmiddel ten behoeve van de Grevelingen.

Hoort bij