Het project 'A15 Papendrecht - Gorinchem' verbetert de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A15 op het traject Papendrecht-Gorinchem.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017 komt het tracé Papendrecht-Gorinchem naar voren als een belangrijk knelpunt dat hoge economische verlieskosten kent bij zowel een laag als een hoog groeiscenario. Het tracé vervult een cruciale rol in de doorstroming op de as Rotterdam - Duitsland en voor de bereikbaarheid in de regio. Het toenemende verkeersaanbod betekent dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties steeds verder onder druk komt te staan.

Oplossing

In de verkenning worden meerdere alternatieven onderzocht, waaronder oplossingen waarbij er geen of minimale infrastructurele maatregelen worden genomen zoals Smart Mobility. Eén van de oplossingsrichtingen voor de lange termijn is een capaciteitsuitbreiding op de A15 tussen Sliedrecht West en Gorinchem.

De MIRT-Verkenning moet antwoord geven op de vraag welke oplossing of combinatie van oplossingen het meest effectief is. In de keuze voor deze alternatieven is tevens rekening gehouden met de motie Dijkstra waarin gevraagd wordt om breed te kijken naar oplossingen voor wegenknelpunten waarvoor geen procedures nodig zijn.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A15 op het traject Papendrecht-Gorinchem. Dit traject is van belang voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), die inzet op het versterken van de agglomeratiekracht van Nederland. Het vervult een cruciale rol in de doorstroming op de as Rotterdam-Duitsland en voor de bereikbaarheid van Rotterdam en Rivierenland.

Financiën

Door het Rijk is € 302 mln gereserveerd voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Daarnaast draagt de provincie Zuid-Holland € 30 mln bij.

Planning

  • 2018: startbeslissing
  • 2020: voorkeursbeslissing
  • 2021: Ontwerp Tracébesluit
  • 2022: Tracébesluit

Betrokken partijen

De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, aanliggende gemeenten en andere bestuurlijke organen zijn bij het project betrokken.

Projecthistorie X betekent in dat jaar van toepassing.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 32 en 42 uit de File Top 50.

Hoort bij