Het project 'Nieuwe sluis Terneuzen' verbetert de toegang tot de havens van Terneuzen en Gent en de scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Door de ontwikkelingen in afmetingen van zeeschepen en toenemende congestie voor de binnenvaart wordt het sluizencomplex in Terneuzen als steeds groter knelpunt ervaren. Daarnaast is er sprake van een betrouwbaarheidsprobleem van de zeesluis.

Oplossing

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) bereidt de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. De scope van het project – volgens het politiek besluit van 2012 – omvat de voorbereiding, de aanleg en het infrastructureel onderhoud gedurende 30 jaar van een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex Terneuzen (NST). De sluis krijgt de volgende afmetingen: 427 m x 55 m x 16 m.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project zorgt voor verbetering van de toegang tot de havens van Terneuzen en Gent en de scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Dit draagt bij aan een efficiënte en vellige scheepvaartafwikkeling.

Planning

  • 2016: verdrag in werking getreden, Tracébesluit vastgesteld, project is overgegaan naar de realisatiefase
  • 2017: gunning
  • 2018: start bouw
  • 2022: openstelling

Financiën

Het totale projectbudget voor de NST in de begroting 2019 bedraagt € 1.024 mln. Het ministerie van IenW levert op basis van dit projectbudget  een bijdrage van € 192 mln aan de kosten van de aanleg van de sluis en de eerste 30 jaar onderhoud en beheer. Dit is inclusief de bijdrage van de Zeeuwse regio van € 10 mln zoals in 2012 overeengekomen.
Separaat levert Nederland een bijdrage van maximaal € 165 mln aan Vlaanderen voor de extra kosten voor kanaalaanpassingen. Vlaanderen en de haven van Gent leveren een totale bijdrage van € 611 mln. Ook komt er budget uit de CEF-subsidies (€ 34 mln). Vlaanderen zorgt hierbij voor het ontbrekende deel. De Nederlandse bijdrage staat vast en verandert niet als de sluis duurder of goedkoper blijkt dan de raming. Vlaanderen en Nederland dragen elk de btw voor hun aandeel in de projectkosten. Artikel IF 15.03.01 Het resultaat van de definitieve gunning en verrekening van IBOI met Vlaanderen wordt verwerkt in de eerstvolgende begroting.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20171882022
MIRT 20181902022
MIRT 20191922022
Bron: MIRT Brontabel als csv (95 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil4
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20140
20152
2016222%
2017586%
Bron: MIRT Brontabel als csv (100 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Als basis voor de oplossing geldt het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken als Politiek College van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) van 19 maart 2012 waarmee het voorkeursalternatief is vastgelegd. Hierop heeft de minister besloten tot de planuitwerking voor het projectalternatief Grote Zeesluis. Op 5 februari 2015 hebben Vlaanderen en Nederland over de realisatie van de Nieuwe Sluis in Terneuzen een verdrag gesloten. Dit Verdrag Nieuwe Sluis Terneuzen vormt de juridische vertaling van de politiek-bestuurlijke afspraken uit 2012. Het verdrag is op 1 maart 2016 in werking getreden. Het Tracébesluit is begin 2016 vastgesteld.

Uitvoering

De uitvoering zal plaatsvinden via een Design & Construct-contract (D&C). Tijdens de planuitwerkingsfase is gebleken dat D&C als contractvorm meer voordelen biedt dan uitvoering via een geïntegreerd DBFM-contract. De marktbenadering is in 2016 gestart. Gunning heeft in 2017 plaatsgevonden.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
PlanningXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

2014: De planuitwerkingsfase is gestart. De planning is dat het Tracébesluit eind 2015 wordt vastgesteld.

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij is de planning geactualiseerd.

Hoort bij