Het 'Programma Emplacementen op orde' verhoogt de veiligheid en zorgt dat de milieunormen voor geluid worden gehaald.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen goederen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Spooremplacementen zijn complexe locaties waar veel verschillende activiteiten worden uitgevoerd. De eisen in de vergunningen verschillen onderling qua voorschriften, maatregelen en voorzieningen. Daarom heeft het ministerie van IenW besloten om een landelijk project te starten om te komen tot heldere, uniforme, robuuste en kosten­effectieve afspraken over de eisen die op emplacementen worden gesteld aan veiligheid en geluid. In dit traject wordt samengewerkt met gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, brandweer Nederland, vervoerders, brancheorganisaties en ProRail. Daarnaast zijn er emplacementen die onvoldoende voldoen aan arbonormen voor treinpersoneel. Onder leiding van ProRail is een project gestart om waar nodig voorzieningen aan te brengen of te herstellen.

Oplossing

Vertegenwoordigers van gemeenten, veiligheids­regio’s, omgevingsdiensten, ProRail en het ministerie van IenW hebben in een landelijk project uniforme normen voor veiligheids­maatregelen op spooremplacementen bepaald. Deze normen zijn onder andere gebaseerd op maatgevende scenario’s van mogelijke soorten incidenten en op de bevolkingsdichtheid in de omgeving. De maatregelen worden, na besluitvorming met betrokkenen, op de emplacementen gerealiseerd. De Tweede Kamer is hier nader over geïnformeerd in de Beleidsimpuls Railveiligheid (TK 29893, nr. 204).

Daarnaast worden op emplacementen voorzieningen aangebracht en verbeterd, waardoor treinpersoneel zich veilig van en naar de trein kan begeven. ProRail heeft hiervoor een plan opgesteld dat in vier jaar uitgevoerd wordt.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, behalen van de milieunormen.

Planning

  • 2016/2019: opstellen programma (uniforme veiligheidsmaatregelen en een onder­verdeling over de meest relevante emplacementen)
  • 2018/2020 uitvoeren programma
  • 2018/2020: aanbesteden en uitvoeren programma arbomaatregelen
  • Divers: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 59 mln. Artikel IF 13.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017582020
MIRT 2018592020
MIRT 201959divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (93 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil1
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201712%
Brontabel als csv (70 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Het project voor spooremplacementen heeft in het voorjaar van 2018 een advies over de voorzieningenniveaus opgeleverd. Op basis van het advies wordt de exacte opgave voor de spooremplacementen in kaart gebracht en wordt een projectvoorstel gedaan voor de uitvoering.

Uitvoering

De uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op emplacementen hangt af van de scope en de planning die momenteel in kaart worden gebracht. Voor de realisatie van deze plannen is nu geen einddatum te noemen, maar dit zal de komende jaren gebeuren. De uitvoering van de arbomaatregelen op emplacementen heeft ongeveer een half jaar vertraging opgelopen door een verlate gunning in verband met de uitloop van de aanbesteding.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: De planning is geactualiseerd. De oplevering van maatregelen is verspreid in de tijd.

Hoort bij