Het Meerjarig Adaptief programma ‘Eems-Dollard 2050’ onderzoekt en verbetert de ecologie in het gebied Eems-Dollard.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

In een twee jaar durend MIRT Onderzoek Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans hebben de toenmalige ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken en de provincie Groningen zich gebogen over de problematiek en de oplossingsrichtingen voor het Eems-Dollard estuarium. Als vervolg op het MIRT Onderzoek is in 2016 het Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 vastgesteld.

Uit het MIRT Onderzoek blijkt dat de Eems-Dollard twee cruciale problemen heeft die een gezonde en veerkrachtige ecologie in de weg staan. Er is te veel slib in het water, waardoor de algenproductie die aan de basis staat van de voedselketen onvoldoende is. De troebelheid vormt daarnaast een obstakel voor de passeerbaarheid van trekvissen. Het tweede probleem is dat er te weinig geleidelijke overgangen zijn tussen zoet en zout water, maar ook tussen land en water. Daardoor is er weinig variatie in leefgebieden voor flora en fauna en komt ook weer de passeerbaarheid van trekvissen in het geding.

In het programma tot 2020 wordt de kustzone aangepakt. Er worden leefgebieden toegevoegd en hersteld op de overgangen van zoet naar zout water en van land en water. Tegelijk komt er een deelprogramma waarin innovaties worden uitgewerkt om jaarlijks ten minste 1 miljoen ton slib op een nuttige en economisch rendabele manier te verwerken. Ook ligt er een groot onderzoeks- en monitoringsprogramma klaar om na te gaan welke effecten deze maatregelen hebben op de ecologie en wat er nog meer mogelijk is om de ecologie te herstellen.

Eems-Dollard 2050 is de gezamenlijke ambitie van het rijk en de regio. Rijk en regio stellen gezamenlijk ruim € 60 mln beschikbaar voor de eerste uitvoeringsfase. Dit is inclusief subsidies uit bijvoorbeeld het Waddenfonds en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook het bedrijfsleven in en rond de Eemshaven draagt bij.

Planning

Het Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 is op 5 juli 2016 vastgesteld. Het programma geeft een gedetailleerde invulling tot en met 2020 en biedt een doorkijk naar de periode tot 2050. Die lange periode is nodig om tot een ecologisch streefbeeld te komen van hoe de natuur er tegen die tijd uit moet zien. Gedurende die periode komt er meer kennis beschikbaar: leren door doen. Als het nodig is, wordt het programma onderweg bijgesteld.

Betrokken partijen

De provincie Groningen, de ministeries van EZK en IenW en het platform Economie en Ecologie in balans.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseXXX
OpgaveXXX
OplossingX
PlanningXXXX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijkXXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (188 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2017: Het MIRT Onderzoek is opgeleverd. Het Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 is vastgesteld.

2018: Het meerjarig adaptief programma is in uitvoering. Deelprogramma’s (vitale kust, nuttig toepassen van slib en hydromorfologische verbetering) worden opgepakt. Voor hydromorfologische verbetering bestaat het voornemen een MIRT-verkenning te starten.

2019: Het adaptief programma kampt met problemen met de financiering van het deelprogramma Nuttig Toepassen Slib en het programmamanagement. Hiervoor worden oplossingen gezocht in MIRT-verband. De problematiek zal ook in het BO MIRT 2018 aan de orde komen.

Voor het programma hydromorfologische verbetering (o.a. buitendijks invangen van slib) zal in eind 2018 of begin 2019 mogelijk een MIRT-verkenning worden opgestart, waarin maatregelen ter verbetering van het hydromorfologisch systeem worden onderzocht op haalbaarheid. De kosten worden gedekt uit het budget voor het programma ecologie grote wateren.

Hoort bij