Het project 'Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde' vergroot de capaciteit van de sluis Eefde door de aanleg van een nieuwe draaikolk.
 

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Door capaciteitstekort ontstaan er te lange wachttijden bij sluis Eefde.

Oplossing

Begin 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in afstemming met de decentrale overheden besloten dat de capaciteit van de sluis bij Eefde wordt uitgebreid door de aanleg van een tweede sluiskolk. De voorsluis van de bestaande sluiskolk blijft behouden en de drempel van de nieuwe sluiskolk zal lager worden aangelegd in verband met te verwachten toekomstige lagere waterstanden in de IJssel.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De nieuwe sluiskolk draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaartafwikkeling.

Planning

  • 2015: projectbeslissing
  • 2017: start realisatie
  • 2020: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 155 mln. Artikel IF 15.04.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2016752019-2020
MIRT 2017832020
MIRT 20181532020
MIRT 20191552020
Bron: MIRT Brontabel als csv (118 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil80
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20120
20131
20142
20154
2016911%
20171315%
Bron: MIRT Brontabel als csv (119 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben, zoals besloten bij Voorjaarsnota 2013, tot gevolg dat de realisatie getemporiseerd is. Na beroepsprocedures is het bestemmingsplan in 2016 onherroepelijk geworden.

Uitvoering

Voor Sluis Eefde is besloten het project als Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) in de markt te zetten.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT-faseX
Opgave
OplossingX
PlanningXX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (185 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: In 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de voorkeurs­beslissing voor de sluis Eefde genomen.

2014: Als gevolg van autonome vertraging en de bezuinigingen is de realisatie vertraagd. De scope is ook gewijzigd, waardoor de voorsluis van de bestaande sluiskolk blijft behouden en de drempel van de nieuwe sluiskolk wordt verlaagd in verband met te verwachten waterstanden.

2016: Als gevolg van vertraging in de bestuurlijke besluit­vorming in de bestemmingsplanprocedure is de project­beslissing vertraagd, evenals de start van de realisatie.

2017: Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Door een nadere uitwerking van de raming zijn er hogere kosten voor de organisatie, voor inpassingmaatregelen, voor de afvoer van grond en voor vastgoedkosten. Hierdoor is het budget opgehoogd.

2018: Het budget voor de aanleg is aangevuld met het benodigde budget voor onderhoud en omgezet naar een Design, Build, Finance and Maintain-reeks (DBFM).

Hoort bij