Het project 'Deltaplan Zoetwater' verbetert de voorziening van zoetwater in het hele land.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Zoetwater
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Voldoende (zoet)water is cruciaal voor de stabiliteit van dijken en de stedelijke bebouwing en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Bepaalde sectoren, zoals landbouw, scheepvaart en veel industrieën, zijn voor hun productie afhankelijk van zoetwater. Ook waterrijke natuur, het leefmilieu in de stad en de volks­gezondheid zijn hiervan afhankelijk.

Als gevolg van de klimaatverandering kunnen in de toekomst vaker watertekorten optreden dan nu het geval is, met alle gevolgen van dien. Daarom is inzicht gewenst in de beschikbaarheid van water en de kansen op tekorten. Maatregelen zijn nodig om de aanvoer van zoetwater robuuster te maken en te zorgen voor zuiniger gebruik.

Oplossing

Het Deltaplan Zoetwater 2015-2021 bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige effecten van klimaatverandering en om de knelpunten die er nu al zijn aan te pakken. Het plan bevat ook afspraken over de financiële bijdragen van rijk en regio. Er loopt onderzoek om het effect van de maatregelen en de resterende opgave vast te stellen. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over een volgend pakket maatregelen voor de periode 2021-2027.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De beleidsdoelstelling is Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen zorgen voor een robuuster watersysteem waarmee toenemende water­tekorten (qua omvang en frequentie) beter opgevangen kunnen worden. Hiermee wordt de schade door droogte en verzilting beperkt.

Planning

Uitvoeringsprogramma 2015-2021. Planning per maatregel staat beschreven in de programmering die jaarlijks wordt geactualiseerd. Deze is te vinden op www.deltacommissaris.nl.

Financiën

Budget voor het Deltaplan Zoetwater is ca. 400 mln. op basis van cofinanciering. Het taakstellend budget voor IenW € bedraagt 159 mln. Artikel DF 2.02.02.

Van het taakstellend budget is in de periode 2015-2017 is ca. € 21 mln. overgemaakt naar decentrale overheden als bijdrage voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen van nationaal belang conform het Deltaplan Zoetwater. Voor het Deltaplan als geheel is de realisatie 2015-2017 ca. 88 mln (22%).

De realisatiegegevens voor IenW betreffen maatregelen in het hoofdwatersysteem. Van het budget op de begroting IenW is in de periode 2015-2017 ca. 16% gerealiseerd

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Gereed
MIRT 20171372021
MIRT 20181232021
MIRT 20191182021
Bron: MIRT Brontabel als csv (90 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil5
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201511%
201622%
201733%
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Voor de programmering van zoetwater­maatregelen voor 2016 en opvolgende jaren zijn de afspraken over verantwoordelijkheden, kostenverdeling, financieel arrangement en planning via bestuursovereenkomsten per regio vastgelegd. Alle zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat doen stapsgewijs wat nodig is. De zoetwaterregio’s zijn IJsselmeergebied, Hoge Zandgronden Oost, Hoge Zandgronden Zuid, Rivierengebied, West-Nederland en Zuidwest-Nederland.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij