Het project 'De Zaan (Wilhelminasluis)' verbetert de vaarweg De Zaan door de Wilhelminasluis geschikt te maken voor klasse Va schepen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De Zaan is beperkt toegankelijk voor schepen in klasse Va vanwege de te geringe diepgang van de vaarweg en de ontoereikende dimensies van de kunstwerken.

Oplossing

Op basis van de planuitwerking wordt de Wilhelminasluis, inclusief de bijbehorende Wilhelminabrug en Beatrixbrug, vernieuwd tot een volwaardige klasse Va-schutsluis. De nieuwe sluis komt op de plaats van de bestaande sluis en zal voldoen aan de wettelijke normen uit de Waterwet. De sluis krijgt een doorvaartbreedte van 14 m, een waterdiepte (tevens drempeldiepte) van 4,70 m en een kolklengte van circa 156 m.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan vlotte en efficiënte scheepvaartafwikkeling op de Zaan.

Planning

  • 2013: start realisatie
  • 2020: openstelling

Financiën

De raming van de kosten van de vernieuwing van de Wilhelminasluis bedraagt in totaal
€ 39,5 mln. Het rijk verleent voor dit project een subsidie van maximaal € 13 mln aan de provincie Noord-Holland. Nadere afspraken over het subsidiebedrag en de melding van de voortgang zijn opgenomen in de subsidie­beschikking die het rijk heeft verleend. Artikel IF 15.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2013132015
MIRT 2014132015
MIRT 2015132015
MIRT 2016132016-2017
MIRT 2017132017
MIRT 2018132019
MIRT 2019132020
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln.gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201210
201310
201410
201510
20161077%
20171077%
Bron: MIRT Brontabel als csv (123 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben in oktober 2009 een bestuursovereenkomst gesloten. Hierin zijn de afspraken over de realisatie, de kostenverdeling en de verdeling van eigendom, beheer en onderhoud van de vernieuwing van de Wilhelminasluis beschreven. Met de ondertekening van deze overeenkomst Vaart in de Zaan is het project van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase. Andere voorgenomen en gerealiseerde maatregelen voor verbetering van de bevaarbaarheid van de Zaan behoren niet tot dit project. De provincie Noord-Holland coördineert de realisatie.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningXXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Op basis van de planning van de aanbestedings­procedure zal het werk eind 2012 worden opgedragen. Ontwerp en uitvoering zijn voorzien in de periode van begin 2013 tot begin 2015. De afstemming en de maatregelen om tijdens de uitvoering van het werk de bereikbaarheid voor de scheepvaart én het wegverkeer maximaal te waarborgen, vragen extra voorbereidingstijd.

2014: De opdracht tot vernieuwing van de Wilhelminasluis is in februari 2013 gegund.

2016: De voortgang van de lopende uitvoerings­werkzaamheden wordt gehinderd door de complexiteit van de ontwerp­werkzaamheden. De oplevering van het werk is voorzien eind 2016/begin 2017.

2018: Er loopt een arbitragezaak tussen de provincie en de aannemer over tekortkomingen in het ontwerp. Hierdoor ontstaat vertraging.

2019: De arbitragezaak loopt langer door dan verwacht, waardoor openstelling verder vertraagd wordt naar 2020.