• Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

Naar aanleiding van hoge notering van de A4 bij Leiden in de file top 50 en de motie van de leden Visser en Hoogland (TK 34300 A, nr. 75), is onderzoek verricht naar de effecten van het doortrekken van de derde rijstrook op de hoofdrijbaan. De conclusie van dit onderzoek was dat de problemen alleen goed aangepakt worden als de capaciteit op het traject tussen Burgerveen en Leidschendam in beide richtingen wordt vergroot.

Oplossing

In het kader van deze MIRT-verkenning wordt de capaciteitsuitbreiding van de A4 nader onderzocht. Uit de verkeersstudie is gebleken dat de uitwisseling met het omliggende onderliggend wegennet, onder meer via de parallelstructuur, nog niet goed genoeg functioneert. Daarom wordt in de verkenning ook gekeken naar de noodzaak van het nemen van infrastructurele maatregelen, met name rond de aansluitingen. Tevens worden ook maatregelen op het gebied van verkeersmanagement en smart mobility beschouwd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project levert een bijdrage aan de bereikbaarheid van (diverse economisch belangrijke locaties in) de Randstad en vermindert de economische schade als gevolg van files op dit traject.

Planning

  • 2019: voorkeursbeslissing in 2019
  • 2020: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2021: Tracébesluit
  • 2028: Start realisatie 2028, of eerder afhankelijk van eerdere beschikbaarheid van financiële middelen voor het project

Betrokken partijen

Het ministerie van IenW, de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de aan het traject liggende gemeenten en waterschappen zijn de betrokken partijen. Behalve deze overheden zullen meerdere stakeholders en omwonenden worden betrokken.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 2, 18, 20 en 24 uit de File Top 50.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op wijzigingen

2019: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij