Het project 'Breda Centraal (t.b.v. Nieuw sleutelproject)' ontwikkelt het station en het gebied eromheen tot toplocatie voor wonen, Euregionale ondernemingen en voorzieningen.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuid-Nederland
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW/BZK
 • Fase: Realisatie

Opgave

De huidige Euregionale positie van Breda kan uitgebouwd worden wanneer de stad via een shuttle is verbonden met de Hoge Snelheidslijn (HSL) Zuid. Het rijk heeft Breda Centraal aangewezen als Nieuw Sleutelproject (NSP).

Oplossing

Het station en het gebied worden integraal ontwikkeld tot toplocatie voor wonen, Euregionale ondernemingen en voorzieningen. Het bestaande station wordt vervangen door een ov-terminal.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De oplossing draagt bij aan het vergroten van het reisgemak, biedt ruimte aan de groei van het reizigersvervoer en draagt bij aan het verkorten van de reistijd van deur tot deur.

Planning

 • 2007: derde perron en sporenlay-out gerealiseerd
 • 2009: ruwbouw reizigerstunnel gereed
 • 2012: start bouw ov-terminal
 • 2016: oplevering ov-terminal
 • 2017: oplevering geluidschermen (december)
 • 2018: oplevering gebied

Financiën

De totale taakstellende bijdrage van het ministerie van IenW bedraagt € 89 mln. Daarnaast draagt het ministerie van BZK € 25 mln bij.

 • Ov-terminal: € 89 mln Infrafonds, artikel IF 13.03.01, € 9 mln Hoofdstuk 7 artikel 5BZK.
 • Gebiedsontwikkeling: € 16 mln Hoofdstuk 7 artikel 5 BZK.

Politiek/bestuurlijk

 • 2005: er is een tussenovereenkomst tussen het rijk, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, ProRail, NS Vastgoed en NS Stations over het Voorlopig Ontwerp ov-terminal.
 • 2005: het rijk en de spoorsector zijn een gezamenlijke financiering van het derde perron met bijbehorende sporenlay-out overeengekomen.
 • 2006: er is een bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Breda en de voormalige ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW) over de voorwaarden over de NSP-subsidie en de subsidie voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).
 • 2007: er is een raamovereenkomst gesloten tussen NS, de voormalige ministeries van VROM en VenW, ProRail en de NSP-gemeenten over de (financiële) bijdrage van de NS en de uitvoering.
 • 2008: er is voldaan aan de subsidie­voorwaarden van VROM en VenW en voor het besluit tot realisatie door de opdrachtgevers ProRail, de gemeente Breda, NS Ontwikkeling en NS Stations.
 • 2010: er is overeenstemming over bezuinigingen/planaanpassingen door uitloop van de planvoorbereiding.

Uitvoering

Marktpartijen zijn betrokken bij de vastgoed­exploitatie van het gebied. De noordzijde van de nieuwe ov-terminal is in 2015 opgeleverd. De volledige ov-terminal is in 2016 officieel in gebruik genomen. Resterende werkzaamheden zijn het plaatsen van geluidschermen en het inrichten van de openbare ruimte rondom Stationslaan West.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De start van de bouw van de ov-terminal heeft vertraging opgelopen als gevolg van de afhandeling van beroepen tegen de Spoorwegwetvergunning en bezwaren tegen het bestemmingsplan. Het projectbudget is naar beneden bijgesteld met € 4,8 mln. als gevolg van een aanbestedingsmeevaller. De bouw van de ov-terminal is op 28 februari 2012 gegund en in mei 2012 is gestart met de bouw.

2015: Bij Voorjaarsnota 2104 is het projectbudget opgehoogd met € 7,8 mln. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 11,4 mln. Hiervan heeft € 9,3 mln. betrekking op de ov-terminal en € 2,1 mln. op het geluidscherm. Bij het opstellen van de businesscase is ervan uitgegaan dat een deel van de kosten voor de ov-terminal gefinancierd kon worden via beheer en instandhouding, maar die bijdrage blijft uit. Daarnaast is het contract met de aannemer van de geluidschermen opgezegd en het resterende werk opnieuw aanbesteed, wat tot meerkosten heeft geleid.

2017: Het projectbudget van de ov-terminal Breda is opgehoogd met € 13,4 mln. in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico’s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

De ov-terminal is in september 2016 officieel geopend.
 

Hoort bij