Het project 'Blankenburgverbinding A24' verbetert de doorstroming van de Beneluxtunnel, de bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor.

Projectkenmerken

 • Gebied: Zuidwest-Nederland
 • Onderwerp: Hoofdwegen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

Oplossing

Er wordt een Nieuwe Westelijke Oever­verbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:

 • een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
 • een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
 • een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
 • een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

Parallel aan het realiseren van het TB zal de regio het kwaliteitsprogramma dat de regiopartijen hebben opgesteld verder uitwerken en realiseren. Dit programma bevat voorstellen voor projecten op het gebied van natuur, recreatie en leefbaarheid.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Daarmee draagt de realisatie van dit project bij aan economische activiteiten in de regio.

Planning

 • 2016: Tracébesluit
 • 2017: start realisatie (contract close)
 • 2022-2024: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 1.116 mln. Hiervan wordt € 320 mln door tol opgebracht en dit is inclusief maatregel Kaderrichtlijn Water (€ 1 mln). Om de tolheffing mogelijk te maken, is gelijktijdig met het TB een tolbesluit genomen. Artikel IF 12.03.01 en IF 12.04.01.

De rijksbijdrage aan het regionaal kwaliteits­programma van € 26 mln is gereserveerd op artikel IF 12.03.02 en wordt beschikbaar gesteld aan de regio.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudgetOpenstelling
MIRT 20171.0902022-2024
MIRT 20181.1022022-2024
MIRT 20191.1162022-2024
Bron: MIRT Brontabel als csv (109 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil26
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)23
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201511
2016252%
2017666%
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De Rijksstructuurvisie is in november 2013 vastgesteld. Na overleg in de Tweede en Eerste Kamer is de planuitwerkingsfase gestart. In 2015 is het wetsvoorstel voor de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om tol te heffen. In het najaar van 2015 heeft het Ontwerp-Tracébesluit ter inzage gelegen en op 28 maart 2016 is het TB, inclusief het tolbesluit, vastgesteld. Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburg­verbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15), die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij deze twee projecten tol geheven kan worden.

Uitvoering

Het project wordt via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) uitgevoerd en is in 2017 gegund.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: In het najaar van 2013 is de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld. Het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

2016: Vanwege afstemming met de regio en het ingewikkelde ontwerpproces is de planning voor het Tracébesluit aangepast.

2017: Het project is overgegaan naar de realisatiefase. Het budget is aangepast aan de bijgestelde raming bij de overgang naar realisatie. Ook is er € 1 mln toegevoegd vanuit de Kaderrichtlijn Water.

2019: Er zijn extra bijdragen van derden voor de grondwal Rozenburg en opbrengsten uit de grondsanering van het Oeverbos van € 3 mln.

Hoort bij