Op deze pagina vindt u informatie over het project 'Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)'.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven
  • Ministerie: BZK
  • Fase: Realisatie

Opgave

Voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied was het streven volgens de Nota Ruimte versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Bij Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) gaat het om intensivering van stedelijke centra en versterking van de open en groene gebieden rond de steden.

Oplossing

Het rijk geeft een impuls voor de realisering van projecten met ruimtelijke kwaliteit via het BIRK. In stedelijk gebied gaat het om gemeentelijke centrumstedelijke projecten, waarbij barrières worden weggenomen die onderdelen van de stad hinderlijk van elkaar scheiden (zoals het spoorviaduct in Delft) en de centrumontwikkeling wordt bevorderd. De rijksbijdragen zijn gericht op het realiseren van onderdelen die essentieel zijn voor de ruimtelijke kwaliteit.
In de subsidiebeschikking is aangegeven welke kwaliteitsdrager(s) essentieel is/zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van het project. Projecten in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, Noord-Hollands Midden of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie richten zich op het versterken van deze gebieden, het stimuleren van hun ontwikkeling en het tegengaan van verrommeling.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door de rijksbijdragen uit BIRK in te zetten als ‘trigger money’ kunnen projecten zoals hiervoor genoemd, gerealiseerd worden die anders niet of niet met de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de grond zouden zijn gekomen.

Planning

Met het afgeven van de BIRK-subsidie­beschikking is de realisatie van het project gestart. In 2007 zijn alle BIRK-projecten in de uitvoeringsfase terechtgekomen. Het programma liep tot 2010. De oplevering van de projecten vindt grosso modo plaats tussen 2012 en 2022.

Financiën

Taakstellend budget: € 418 mln. Hoofdstuk XII, art. 13 ruimtelijke ontwikkeling. Voor BIRK
was een initieel budget beschikbaar van € 418 mln ter medefinanciering van 42 projecten. Voor de jaren 2018 en 2022 resteert van dit budget nog € 4,47 mln om in vijf tranches als voorschot uit te keren aan vier BIRK projecten. Daarmee is het initiële budget van € 418 mln volledig uitgeput. BIRK in zijn geheel is dus bijna afgerond. Daarom lijkt het maken van tabellen nu geen toegevoegde waarde meer te hebben.

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: Spoorzone Delft.

Moties/amendementen: de belangrijkste hadden betrekking op Spoorzone Delft (zie onder andere motie-Mastwijk, december 2003, TK 29200 XII, nr. 88) en A2 Maastricht (zie onder andere motie-De Nereé tot Babberich, november 2002, TK 28600, nr. 59H). In 2011 en 2012 zijn diverse projecten gedecentraliseerd. Nadien is een aantal projecten (financieel) afgerond.

Uitvoering

De rijksbijdragen gaan naar projecten waarbij diverse marktpartijen zijn betrokken. De marktpartijen dragen niet direct bij aan de grondexploitatie van projecten, maar ze voeren wel de regie over de vastgoedexploitatie. Voor de grondexploitatie zijn de gemeenten verantwoordelijk. Voor de vastgoedexploitatie zijn de marktpartijen verantwoordelijk.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Er zijn drie projecten gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds. Eén project is gedecentraliseerd naar het provinciefonds.

2016: Inmiddels zijn negen projecten (financieel) afgerond.

2018: Er zijn drie projecten (financieel) afgerond.

2019: Door de portefeuilleverdeling valt dit programma met ingang van 2018 onder de verantwoordelijkheid van BZK.

Hoort bij