Het project 'Beter en Meer:Verbeteraanpak Trein' verhoogt de betrouwbaarheid van reizigersvervoer per trein door structurele maatregelen op drukke trajecten.

Projectkenmerken

 • Gebied: Nationaal
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Om de groei op het spoor mogelijk te maken, wordt toegewerkt naar hoogfrequent rijden op drukke trajecten in Nederland. Naar aanleiding van de winterproblematiek van 2010-2012 en de treinbotsing in Amsterdam in 2012 is geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van het spoor eerst omhoog moet voordat de frequentieverhoging op de drukke corridors kan plaatsvinden.

Oplossing

NS en ProRail voeren samen het Verbeter­programma Beter en Meer uit. Het uitgangspunt is dat het treinproduct eerst beter (lees: robuuster) moet worden voordat de stap gezet kan worden naar meer (frequentieverhoging). Meer treinen betekenen een zwaardere belasting van het spoorsysteem. Zonder extra inspanning zullen treinen elkaar eerder hinderen en zullen infrastructuur en materieel vaker storingen ondervinden. Dit wordt ondervangen in het verbeterprogramma.

Het programma Beter en Meer is opgedeeld in meerdere verbeteraanpakken: Verbeteraanpak Trein, Be- en Bijsturing van de Toekomst, en Verbeteraanpak Stations. De operationele uitwerking van Beter en Meer wordt gefaseerd uitgevoerd en maakt onderscheid in termijnen. De eerste termijn is gericht op verbeteringen van de uitvoering van de treindienst in de komende jaren, zodat in 2018 gestart kan worden met hoge frequenties op de A2-corridor Amsterdam-Eindhoven.

De Verbeteraanpak Trein heeft als doel de uitvoeringsbetrouwbaarheid op lastige plekken en tijdstippen op de drukke trajecten structureel te verbeteren, zodat meer klanten snel, rechtstreeks en betrouwbaar kunnen reizen. Verbeteraanpak Trein bestaat uit vijf onderdelen:

 • Infrastructuur: richt zich op het verminderen van verstoringen op de A2-corridor die door de infrastructuur worden veroorzaakt. Het doel is om met het verbeteren van wissels en treindetectie, de treinvertragingsminuten die worden veroorzaakt door infraverstoringen met 20% te verminderen.
 • Materieel: richt zich op het verminderen van verstoringen op de A2-corridor die door materieel worden veroorzaakt. Het doel is om de treinvertragingsminuten die worden veroorzaakt door materieelverstoringen met 15% te verminderen. De bijbehorende aanpak richt zich op twee onderdelen: enerzijds de verbetering van de betrouwbaarheid van het materieel, anderzijds op de bedienings­interface tussen mens en machine.
 • Op tijd reizen: richt zich erop om treinen meer volgens de dienstregeling te laten rijden. Het doel is het realiseren van 40% spreiding in de uitvoering door:
  - het opleiden van personeel;
  - maatregelen zoals Intelligent Platform Bars;
  - het beter informeren van de reiziger over het vertrekproces.
 • Regioaanpak: richt zich op het op orde krijgen van de operationele basis in de regio’s, waarbij ketenpartners er gezamenlijk in slagen om continu operationele problemen (sneller) op te lossen.
 • Monitoring en toetsing: valideren of de doelstellingen van het programma worden behaald. Om dit inzichtelijk te maken wordt een A2-prestatiedashboard opgesteld. Ook worden deelbeproevingen van maatregelen gedaan. In 2017 vindt een integrale beproeving van de frequentieverhoging plaats.

In 2015 zijn verschillende analyses uitgevoerd om te bepalen welke acties nodig zijn om de beoogde frequentie­verhoging op het spoor betrouwbaar en veilig uit te voeren. Vervolgens is gestart met uitvoeren van de verschillende verbeteracties en pilots. In 2017 worden de uitgevoerde verbetermaatregelen getoetst, zodat in 2018 gestart kan worden met hoogfrequent rijden op de A2-corridor.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

 • 2015: analyse/onderzoeksfase
 • 2016: start verbeteracties
 • 2017: praktijktoets verbeteracties
 • 2018: start hoogfrequent rijden corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 • 2019: evaluatie eerste fase Beter en Meer gereed

Financiën

Taakstellend budget ministerie van IenW € 50 mln. Artikel IF 13.03.01. Daarnaast draagt NS € 42 mln bij.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017542018 - 2019
MIRT 2018552018 - 2019
MIRT 2019502018 - 2019
Bron: MIRT Brontabel als csv (111 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil4
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20161018%
20171833%
Bron: MIRT Brontabel als csv (87 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De visie achter Beter en Meer is opgenomen in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) 2 en is omarmd door het kabinet. Op verzoek van het rijk is de visie achter Beter en Meer nader uitgewerkt in het Verbeterprogramma Beter en Meer en opgenomen in het maatregelenpakket Herijking. Op 23 november 2015 is dit maat­regelenpakket besproken in het Notaoverleg MIRT en zijn de budgetten voor de Beter en Meer-onderdelen vastgesteld.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.
2019: Er is € 5 miljoen overgeboekt naar het programma Beheer, onderhoud en vervanging (IF 13.02) ter dekking van de beheer- en onderhoudskosten van de in beheer genomen programmaonderdelen.

Hoort bij