Het project'Vervolg Beter en Meer' vergroot de betrouwbaarheid van het reizigersvervoer per trein en geeft ruimte aan groei van het vervoer. Door onder andere betere uitvoering van de treindiensten.

Projectkenmerken

 • Gebied: Nationaal
 • Onderwerp: Spoorwegen personen
 • Ministerie: IenW
 • Fase: Realisatie

Opgave

Om de groei op het spoor te faciliteren wordt gewerkt naar hoogfrequent rijden op drukke trajecten in Nederland. Naar aanleiding van de winterproblematiek in 2010-2012 en de treinbotsing in Amsterdam in 2012 is geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van het spoor eerst omhoog moet voordat de frequentie op de drukke corridors kan worden verhoogd. Daarnaast neemt door de groei van het aantal treinen op het spoor de behoefte aan opstel­capaciteit toe.

Oplossing

NS en ProRail voeren samen het Verbeter­programma Beter en Meer uit. Het uitgangspunt is dat het treinproduct eerst beter (lees: robuuster) moet worden, voordat de stap gezet kan worden naar meer (frequentieverhoging).

Het programma Beter en Meer is opgedeeld in meerdere verbeteraanpakken: Verbeteraanpak Trein, Be- en Bijsturing van de Toekomst, en Verbeteraanpak Stations. De operationele uitwerking van Beter en Meer wordt gefaseerd uitgevoerd en maakt onderscheid in termijnen. De eerste termijn is gericht op een betere uitvoering van de treindienst in de komende jaren, zodat in 2018 gestart kan worden met hoge frequenties op de A2-corridor Amsterdam-Eindhoven.

Na de verbetering van de betrouwbaarheid op de A2-corridor wordt er gewerkt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid op de eerstvolgende corridor waar hoogfrequent op gereden zal worden. Het verbeterprogramma Beter en Meer heeft een lerend karakter, dus zullen de ervaringen op de A2-corridor worden meegenomen bij de volgende corridors.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de betrouwbaarheid, ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer.

Planning

 • 2016: start opstellen plan van aanpak en studie naar de tweede fase Beter en Meer
 • 2016: aanvang integraal beeld opstelcapaciteit langere termijn
 • 2016/2017: bepalen waar volgende productstap en verbetering aan het spoor moet plaatsvinden en welke verbetermaatregelen daarvoor nodig zijn
 • 2018: start realisatie
 • 2021: frequentieverhoging Schiphol-Utrecht-Arnhem per dienstregeling 2022
 • 2024: frequentieverhoging Breda-Eindhoven per dienstregeling 2025
 • 2025: programma gereed

Financiën

Voor de vervolgfase Beter en Meer is een budget beschikbaar van € 44 mln. Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201732Divers
MIRT 201832Divers
MIRT 201944Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (96 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil12
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600
201700
Brontabel als csv (78 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De visie achter Beter en Meer is opgenomen in de Lange Termijn Spooragenda 2 (LTSA 2) en is omarmd door het kabinet. Op verzoek van het rijk is de visie achter Beter en Meer nader uitgewerkt in het Verbeterprogramma Beter en Meer en opgenomen in het maatregelenpakket Herijking. Op 23 november 2015 is het maat­regelenpakket Herijking besproken in het Notaoverleg en zijn de budgetten voor de Beter en Meer-onderdelen en voor de Opstelcapaciteit-onderdelen vastgesteld.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: ProRail en NS hebben geïnventariseerd welke verbetermaatregelen nodig zijn voor een succesvolle frequentieverhoging op de corridors Schiphol-Utrecht-Arnhem en Breda-Eindhoven. Naar aanleiding hiervan is de planning bijgesteld. Realisatie start in 2018 en de frequentieverhogingen zijn respectievelijk voorzien per eind 2021 en eind 2024 (TK 32404, nr. 83). Vanuit de Investeringsruimte Spoor is € 11,3 mln overgeboekt voor de dekking van de kosten die ProRail heeft ingeschat voor de verbetermaatregelen ter voorbereiding van de frequentieverhoging. 

Hoort bij